OKM-8 : ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพฯ

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ

 

 

 

 

สรุปผลการจัดกิจกรรม Office-KM ครั้งที่ 8
ในหัวข้อ KM เพื่อการประเมินตรวจสอบของสำนักงาน
ตามเกณฑ์ สกอ.
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2550
ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์
 

  

องค์ประกอบที่ 9  การประกันคุณภาพและการพัฒนาองค์กร

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา    

     ( P )   เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ

     (    )   ไม่เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ
               
                เพราะ
................

เกณฑ์มาตรฐานระดับ

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน

        หลักฐานคือ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา , ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา , โครงสร้างของสำนักงาน

2. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

         หลักฐานคือ แผนพัฒนาคณะ , นโยบายของสำนักงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

3. มีการกำหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก

      หลักฐานคือ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของ สกอ.

   4. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ (อย่างน้อย 3 ปีนับรวมปีที่มีการติดตาม)

       หลักฐานคือ รายงานการประเมินตนเอง

5. มีการนำผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน

      หลักฐานคือ บันทึกข้อความเสอนผลการประเมิน,แผนพัฒนาการศึกษาของคณะ , รายงานการประชุมที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ  

6.มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน

     หลักฐานคือ  ระบบ QA online  

 

7.มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

    หลักฐานคือ  กิจกรรม OKM ของสำนักงานเลขานุการ , การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในคณะ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน
คะแนน
คะแนน
มีการดำเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก 
มีการดำเนินการ 5-6 ข้อ
มีการดำเนินการครบทุกข้อ 

 ผู้รับผิดชอบ 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ คือ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ  เจ้าหน้าที่ด้านประกันคุณภาพ

                                                                       บอย สหเวช
                                                                       8 ต.ค. 50

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)