OKM-8 : ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ

 

 

 

  สรุปผลการจัดกิจกรรม Office-KM ครั้งที่ 8
ในหัวข้อ KM เพื่อการประเมินตรวจสอบของสำนักงาน
ตามเกณฑ์ สกอ.
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2550
ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์
 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน

     ( P  )   เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ

     (    )   ไม่เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ
                
                เพราะ

เกณฑ์มาตรฐานระดับ

 1. มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของสถาบัน

  หลักฐานคือ ...คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของสำนักงานเลขานุการคณะ ฯ
 2. มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของสถาบัน

  หลักฐานคือ ...ผลการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรร่วมของสำนักงานคณะฯ
 3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน

  หลักฐานคือ ....แผนหรือโครงการใช้ทรัพยากรร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะ ร่วมกับภาควิชา คณะ หรือ คณะอื่นๆ
 4. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน

  หลักฐานคือ .....แผนหรือโครงการใช้ทรัพยากรร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะ ร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
 5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น

  หลักฐานคือ ......ผลการประหยุดงบประมาณที่เกิดจากการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของสำนักงานเลขานุการคณะ

เกณฑ์การประเมิน   :

คะแนน
คะแนน
คะแนน
มีการดำเนินการไม่ครบ  3 ข้อแรก 
มีการดำเนินการ  3 ข้อแรก
มีการดำเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก  

  ผู้รับผิดชอบ  

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ คือ หัวหน้าสำนักเลขานุการคณะ

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ งานนโยบายและแผน และ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ..  

                                                                               บอย สหเวช
                                                                               8 ต.ค. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)