บันทึกจากการประชุมเรื่องการจัดการความรู้ เพื่อการประกันคุณภาพ

ขอเชิญผู้เข้าร่วมทุกคน สมัครเข้า ชุมชนประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
http://uniqa.gotoknow.org