Contact

ถึง.อาจารย์อ้อมลำปาง...

  ตารางกิจกรรม  

เนื่องจากติดตามผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ผ่านบล็อคมานานก็มีความประสงค์ที่จะลงไปเยี่ยมเยียนพื้นที่จริงตามกลุ่มต่าง ๆ บ้างช่วงเดือนกุมภาพันธ์อาจารย์มีตารางกิจกรรมลงพื้นที่/พบปะ กันช่วงไหนบ้างคะหนูKM ทั้งสองจะได้ติดสอยห้อยตามไปกับทีมอาจารย์ด้วยคะ...อาจารย์แนะนำมานะคะว่าช่วงเวลาไหนเห็นสมควร...หนูKM ทั้งสองพร้อมแล้วคะ

ปล.อีเมลล์มีปัญหาขออนุญาตส่งข่าวทางบล็อคเลยนะคะ...

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 13560, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)