งานวันนิสิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2548 (ตอนที่ 1)

baby
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีมอบเกียรติบัตร สำหรับนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีผลงานและได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นนิสิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2548

       หนึ่งในโครงการของงานวินัยและพัฒนานิสิต  กองกิจการนิสิต  ที่ผู้บริหาร,ผู้จัด,คณาจารย์,บุคลากรและผู้ปกครอง  มีความรู้สึกภาคภูมิใจและประทับใจในนิสิตผู้ประพฤติ ปฏิบัติดี  ตลอดปีการศึกษา นั่นก็คือ  งานวันนิสิตดีเด่น ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดโครงการวันนิสิตดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2548 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร  อาคารอเนกประสงค์  เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  เพราะเนื่องจากจะได้เข้ารับเกียรติบัตรจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว   องค์การนิสิต,สภานิสิต,สโมรนิสิตคณะ,ชมรมส่วนกลาง และกองกิจการนิสิต ยังได้มีโอกาสแสดงนิทรรศผลงานกิจกรรมในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา   และมหาวิทยาลัยนเรศวร  ยังได้บันทึกการเป็นนิสิตดีเด่นลงในใบ Transcirpt ของนิสิตดีเด่นแต่ละบุคคล  โดยกองบริการการศึกษา  อีกด้วย          
       ซึ่งเกียรติบัตรของนิสิต  แบ่งเป็น 2 ระดับ  ได้แก่ 
       1.  นิสิตยอดเยี่ยม
       2.  นิสิตดีเด่น
       การพิจารณามอบเกียรติบัตรนิสิต ทั้ง 2 ระดับ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ
       1.  ด้านกิจกรรมวิชาการ
       2.  ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
       3.  ด้านกีฬา
       4.  ด้านความประพฤติ
       และจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปกครองนิสิตสำหรับนิสิตยอดเยี่ยม
       บรรยากาศภายในงานจะบ่งบอกถึงความสุขใจของผุ้ปกครองที่ปลื้มบุตร - หลานของตนเอง สังเกตได้จากการแต่งกายด้วยชุดไทยที่สวยงามและใบหน้าเปื้อนไปด้วยรอยยิ้ม  ยืนยันถึงการมีความสุขที่มีบุตร - หลานเป็นเด็กดี ซึ่งดิฉันเห็นแล้วก็อดปลื้มใจแทนไม่ได้

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วินัยและพัฒนานิสิตความเห็น (0)