การประเมินระบบการควบคุมภายใน

   หลังจากที่คุณเกต (นักวิชาการเงินและบัญชี) ของสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชฯ ไปเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมภายในมา ตอนนี้แบบฟอร์มการสรุปผลการเข้าร่วมประชม อบรม สัมมนา ดูงานของผู้ที่ไปเข้ารับการอบรมมา จะต้องผ่านความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งโดยปกติผมจะเซ็นกำกับว่ารับทราบเพียงอย่างเดียว ไม่ได้มอบหมายให้ไปทำอะไรต่อหลังจากไปประชุมมา

   เนื่องจากแบบฟอร์มดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยน และต้องผ่านความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และความเห็นของคณบดี  สำหรับคุณเกต ผมได้มอบให้ไปประเมินความเสี่ยงในงานด้านบัญชีที่ทำอยู่ตามแบบปย. 3 และรายงานให้ทราบ   ท่านคณบดีเห็นชอบในหลักการ เป็นอันว่างานนี้ใครจะไปประชุม อบรม ที่ไหนมา อย่างน้อยจะต้องกลับมาทำประโยชน์ให้กับคณะได้บ้างไม่มากก็น้อย

    ผมสนใจในเรื่องของขั้นตอนการประเมินระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคุณเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยาย เคยไปเข้ารับการอบรมกับคุณเฟื่องฟ้า ครั้งหนึ่งที่โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า พิษณุโลก ครั้งนั้นจำได้ว่าหลังจากวิทยากรบรรยายเสร็จ ได้มีการแบ่งกลุ่มกับทำกิจกรรมควบคุมภายใน และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นด้วย หลังจากมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้ว กำหนดให้มีตัวแทนกลุ่มไปบรรยายให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงการทำกิจกรรมควบคุมภายในได้ทราบ ผมค่อนข้างจะเด็กกว่าเพื่อนในกลุ่ม ได้รับผิดชอบให้ไปบรรยายเป็นตัวแทนของกลุ่ม การทำกิจกรรมควบคุมภายใน มักจะทำให้ (อาจารย์สมลักษณ์เข้ามาเยี่ยมบันทึกของคุณบอยครับ)

   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 18.00 น.เข้ามาเยี่ยมอีกแล้วครับ สมลักษณ์

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)