เรื่อง การบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยขณะนี้ มีหลายระเบียบที่ผู้รับผิดชอบงานบุคคล ต้องให้ความสนใจ เพราะมีทั้งกลุ่มบุคคลที่เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ผมเรียกว่า ข้าราชการสายพันธ์ใหม่

      วันนี้มีน้องในสำนักงานเลขานุการ ยื่นใบลาที่เจ้าหน้าที่บุคคล (คุณนิตยา รอดเครือวัลย์) และถือใบลามาคุยกับผมบอกว่า คุณจักรพงศ์ ซึ่งเป็นนายช่างเทคนิค ขอยื่นใบลาพักผ่อน 10 วัน ช่วงเดือนเมษายน ระหว่างวันที่ 17-28 เมษายน 49  ผมเองก็อดแปลกใจไม่ได้ว่า ทำไมลาพักผ่อนตั้ง 10 วัน คุณนิตบอกกับผมว่า จักรเขาเป็นพนักงานราชการ ไม่มีสิทธิในการลาบวช เนื่องจากมีประกาศของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) ข้อ 4 เขียนไว้ว่า

        พนักงานราชการมีสิทธิการลา ในประเภทต่าง ๆ ดังนี้ (ขอเขียนโดยสรุป)

  • การลาป่วย มีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง
  • การลาคลอดบุตร มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 90 วัน
  • การลากิจส่วนตัว มีสิทธิลากิจส่วนตัวได้ปีละไม่เกิน 10 วัน
  • การลาพักผ่อน มีสิทธิลาพักผ่อนปีละ 10 วันทำการ สำหรับในปีแรกที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการยังไม่ครบ 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน
  • การลาเพื่อรับราชการทหาร

      คุณนิตได้รับคำแนะนำมาว่า ให้ใช้การลาพักผ่อนแทนการลาบวช ก็แปลกดีอยู่เหมือนกันที่ผู้หญิงมีสิทธิลาคลอดได้ แต่ผู้ชายไม่มีสิทธิในการลาบวช ให้ใช้ลาพักผ่อนแทน เจ้าหน้าที่บุคคลที่อ่าน Blog นี้ ลปรร.กันได้นะครับ เพราะตอนนี้ระเบียบงานบุคคลค่อนข้างเยอะ มีกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มในมหาวิทยาลัย ต้องพยายามศึกษาเรียนรู้กันไปครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ