กลยุทธ์ สพฐ.

กลยุทธ์ สพฐ. ปี 2551
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำผลผลิตจำนวน 5 ผลผลิต ได้แก่ ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ และเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา      ขั้นพื้นฐาน โดยมีหน่วยกำกับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 178 เขตพื้นที่การศึกษา และมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาเฉพาะและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดการขับเคลื่อนกลยุทธ์ปี 2551 ดังต่อไปนี้

 

1.       กลยุทธ์คุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2.       กลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
3.       กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
4.       กลยุทธ์กระจายอำนาจและส่งเสริมความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5.       กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
6.       กลยุทธ์เร่งพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

คลิกดูรายละเอียด http://www.obec.go.th/plan51/planobec51.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลยุทธ์ ปี 2551 สพฐ.

คำสำคัญ (Tags)#กลยุทธ์ สพฐ.

หมายเลขบันทึก: 134807, เขียน: 04 Oct 2007 @ 12:44 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 10:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)