พื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับงานระบบเครื่องมือวัดและควบคุม ที่ปัจจุบันยังกระจัดกระจาย ไม่มีการจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ ทำให้บางข็อมูลที่เป็นประโยชน์สูญหายไปอย่างน่าเสียดาย จึงมีแนวคิดที่จะจัดเก็บรวบรวมไว้เพื่อประโยชน์ต่อผู้สนใจต่อไป