สวัสดี ครับชาว Blogการท่องเที่ยววันนี้ของประเทศไทย มีปัญหาใหญ่อยู่หลายได้ ที่ที่พอจะแบ่งออกเป็น

1 ปัญหาทางการจัดการ

2 ปัญหาทางด้านการตลาด

3 ปัญหาทางด้านบริการ

4 ปัญหาทางด้านการอนุรักษ์

5 ปัญหาด้านการเรียนรู้

6 ปัญหาทางด้านการเชื่อมโยงความคิดของกลุ่มคน หรือ หน่วยงาน Cluster

7 ปัญหาทางด้านการมองมิติทางสังคม วัฒนธรรม ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน

8 ปัญหาทางด้านงบประมาณ

อ.จิ้ว