ณรงค์ชัย 21/01/49

วันนี้เข้าช่วยงานของทางโรงเรียนต่อเนื่องจากวันก่อนครับ 6 ราชวินิต เฉลิมฉลอง ครองราชย์ 60 ปี

วันนี้ในช่วงเช้าต้อทำการตรวจตารางวลำดับการแสดงนอกนักเรียนโรงเรียนราชวินิตครับซึ่งในตารางนักเรียนจะแสดงในละดับโรงเรียนที่ 2 เวลา 12.00น. ซึ่งหน้าที่ในวันนี้คือการบันทึกภาพกิจกรรมบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนราชวินิตและโรงเรียนในกลุ่มราชวินิตอีกจำนวน 3 โรงเรียนอันประกอบด้วย โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ / โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค และโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ซึ่งในวันนี้ข้าพเจ้าได้สืบค้นข้อมูลเพื่อเติมเผื่อไว้ในการทำรายการโฮมรูมโดยได้เนื้อหาดังนี้

งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ ชื่อพระราชพิธี ภาษาอังกฤษว่า "The Sixtieth Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อการจัดงานว่า "การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี" ชื่อพระราชพิธีว่า "พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี" เนื่องในศุภวาระที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะครบรอบการเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง รัฐบาลจึงได้กำหนดให้จัดงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ

 

การจัดงาน

การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี นี้ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนด้วยกัน คือ งานพระราชพิธี ซึ่งทางสำนักพระราชวังจะเป็นฝ่ายอำนวยการ ในการจัดเตรียมการต่างๆ ให้สอดคล้องกับโบราณราชประเพณี ว่าด้วยพระราชพิธี ซึ่งส่วนมากจะเป็นเรื่องพิธีบวงสรวง งานบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน การสถาปนาสมณศักดิ์ และการหล่อพระพุทธรูป เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานฯ ได้จัดเสนอแนะเป็นร่างหมายกำหนดการของ พระราชพิธี และพิธีต่างๆ ที่จะจัดขึ้น ใน งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ดังนี้

๑. พระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในอดีต และ เสด็จออกมหาสมาคม พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

๒. งานมหรสพสมโภช วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

๓. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เวลา ๑๙.๑๙ น. ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง

๔. พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี สถาปนาสมณศักดิ์พระสังฆาธิการ เจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนสมโภชสิริราชสมบัติ วันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

๕. คณะทูตานุทูต จากประเทศต่างๆ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

๖. งานสโมสรสันนิบาต และ งานถวายพระกระยาหารค่ำ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ ทำเนียบรัฐบาล หรือ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

๗. พิธีสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทย วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ถนนราชดำเนิน

๘. พระราชพิธี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน โดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค ณ วัดอรุณราชวราราม (ยังไม่ได้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ที่แน่นอน)

๙. จัดทำพัดรอง และพัดสมณศักดิ์ ถวายพระสังฆาธิการ ที่ได้รับการสถาปนา และตั้งสมณศักดิ์

๑๐. จัดทำของที่ระลึก น้อมเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ใน งานสโมสรสันนิบาต และ งานถวายพระกระยาหารค่ำ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี

ข้อปฏิบัติการขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ และการประดับธงกับตราสัญลักษณ์ฯ

เนื่องในมหามงคลสมัย การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ภาพตราสัญลักษณ์ งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ และรัฐบาล โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ ได้กำหนด การขอใช้ตราสัญลักษณ์ และการประดับธง กับตราสัญลักษณ์ งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ ดังนี้

๑. กรณีที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มีความประสงค์ นำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการจัดทำสิ่งของใด ๆ ก็ตาม ให้แจ้งสำนักราชเลขาธิการ เพื่อพิจารณาคำขออนุญาต ๒. โครงการ และกิจกรรม ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นโครงการ และกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ จากคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ แล้ว สามารถนำ ตราสัญลักษณ์ฯ ไปใช้ในโครงการ และกิจกรรมได้เลย โดยให้แจ้งสำนักราชเลขาธิการทราบ เพื่อรวบรวมบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ ยกเว้น โครงการ และกิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ จะต้องได้รับการพิจารณาจากสำนักราชเลขาธิการก่อน ๓. ให้ประดับธงชาติไทย คู่กับธงผืนผ้าสีเหลือง ที่มีตราสัญลักษณ์ฯ บนผืนผ้า และประดับตรา สัญลักษณ์ฯ ตามอาคารบ้านเรือน และสถานที่ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี โดยไม่ต้อง ขออนุญาตจากสำนักราชเลขาธิการ ทั้งนี้ ให้ประดับในระยะเวลาของการจัดงาน งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

ความหมายของตราสัญลักาณ์ของงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีเหลืองนวลทอง อันเป็นสีประจำพระชนมวาร ขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทองบนพื้นสีน้ำเงินเจือทอง อันเป็นสีประจำพระราชวงศ์ ล้อมด้วยเพชร อันเป็นเอกแห่งรัตนะ หมายความว่า เหล่านักปราชญ์ ราชกวีสำคัญ อีกบรรดาช่างอันมีชื่อ พระยาช้างสำคัญ นางงาม เหล่าทแกล้วทหาร ข้าราชบริพาร อันยอดฝีมือในการปฏิบัติราชการอย่างสุจริตยิ่ง เหล่านี้เปรียบด้วยเพชรอันชื่อว่ารัตนะ แวดล้อมประดับพระเกียรติยศแห่งพระมหากษัตริยาธิราชพระองค์นั้นอันเหนือยิ่งกว่าเพชรอันได้ชื่อว่ารัตนะทั้งปวง คือพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงสถิตเป็นเพชรอันยอดค่ายิ่งในดวงใจราษฎร์ ทรงบำบัดทุกข์ผดุงสุขเป็นที่พึ่งอันเกษมสุขร่มเย็นแก่ปวงพสกนิกร ซึ่งต่างเชื้อชาติศาสนา ในพระราชอาณาจักรของพระองค์

อนึ่ง อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. นี้ ประดิษฐานบนพระที่นั่งภัทรบิฐ ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ประกอบพระอุณาโลม อันเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจสิริราชกกุธภัณฑ์ แวดล้อมด้วย พระแสงขรรค์ชัยศรี และ พระแส้หางช้างเผือก ทอดสอดอยู่ในกง พระที่นั่งภัทรบิฐ เบื้องซ้ายแห่ง พระมหาพิชัยมงกุฎ มี ธารพระกร และ พัชนีฝักมะขาม ทอดสอดอยู่เบื้องขวาแห่งกง พระที่นั่งภัทรบิฐ อันประดิษฐานบนฐานเขียง ซึ่งทอด ฉลองพระบาท ประดิษฐานอยู่ เหล่านี้รวมเรียกว่า เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ประกอบด้วย สิ่งอันแสดงความเป็นกษัตริย์ทั้ง ๕ คือ พระมหาพิชัยมงกุฎ, พระแสงขรรค์ชัยศรี, ธารพระกร, พัดวาลวิชนี และ พระแส้ และ ฉลองพระบาท หมายถึง ปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ล่างลงมา เป็นแพรแถบสีชมพูขลิบทอง เขียนอักษรสีทอง ความว่า "งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙" ปลายแห่งแพรแถบ ผูกเป็นภาพกระบี่ธุช เป็นวานรภายขาว มือถือก้านลายซุ้ม อันเป็นกรอบลายของตราสัญลักษณ์ฯ อยู่ด้านขวา ส่วนด้านซ้ายปลายแพรแถบ ผูกเป็นภาพพระครุฑพ่าห์ เป็นครุฑหน้าขาว กายสีเสนปนทอง มือถือก้านลายกรอบแห่งตราสัญลักษณ์ฯ พื้นภาพตราสัญลักษณ์ฯ เฉลิมพระเกียรติทั้งหมด สีเขียวปนทอง อันหมายถึง สีอันเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ และยังหมายถึง สีของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ แห่งผืนภูมิประเทศที่ทรงปกครอง ทำนุบำรุงอย่างหนักยิ่ง มาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติมา ณ บัดนี้ ถึงมหามงคลสมัย ที่จะฉลองเฉลิมพระเกียรติ ในการครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อันยาวนานที่สุด ยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์องค์ใด ในพระราชพงศาวดารในสยามประเทศ.

อ้างอิง

และในการปฏิบัติงานในวันเสาร์นี้ก็หมดลงในเวลา 16.00น. ถึงโรงเรียนราชวินิตเวลา 18.00น. เพื่อเก็บอุปกรณ์การถ่ายทำรายการ แล้วเดินทางกลับที่พัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของณรงค์ชัย

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 13107, เขียน: 23 Jan 2006 @ 20:54 (), แก้ไข: 08 Jun 2012 @ 11:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)