หลังจากที่ผมเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (The Economics of Public Health) ในปีการศึกษา 2548 ภาคการเรียนที่ 2 แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) Bachelor of Science (Community Health) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งเป็นกลุ่มข้าราชการที่ลามาเรียนต่อให้จบปริญญาตรี จากเดิมที่ให้ทำรายงานส่งเป็นกลุ่ม โดยมอบหมายหัวเรื่องให้ มาเป็นการเขียนรายงานเน้นการนำสิ่งดี ๆ ที่เคยปฏิบัติมาถ่ายทอดเป็นรายคู่ รวมถึงการให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนส่งทาง Blog นั้น

     สิ่งที่คาดหวัง คือ
          1. เป็นช่องทางให้นักศึกษาได้เข้ามาสืบค้นเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นสำคัญประกอบการเรียนการสอนในวิชานี้ที่ผมได้บันทึกไว้ หรือ Blogger คนอื่น ๆ บันทึกไว้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง

          2. เพื่อให้นักศึกษาได้คุ้นเคยกับการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการจัดการความรู้

          3. ฝึกให้นักศึกษาเป็นคนกล้าแสดงความคิดเห็น หรือภูมิรู้ออกสู่สาธารณะ โดยไม่เคอะเขิน และมีความมั่นใจในตนเอง

          4. สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปรายกันโดยอิสระก่อนที่แต่ละคนจะนำมาตกผลึกเป็นข้อเขียน

          5. ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนการสอนตามปกติ

     สิ่งที่ไม่คาดคิด และได้มา คือ
           1. นักศึกษาสามารถใช้ Blog เป็นช่องทางแสดงความคิดเห็น ตอบคำถาม และสื่อสารกันเป็นไปตามที่คาดไว้ และได้ผลลัพธ์เกินคาด เมื่อประเมินในเบื้องต้น

           2. มีนักศึกษาหลายท่าน กล่าวถึง Blog ในด้านดี และพยายามเปิดใช้ รวมถึงการนำไปบอกเล่า ประชาสัมพันธ์แก่คณะอาจารย์ มรภ.สงขลา และเพื่อนร่วมงาน ซึ่งมีการพูดถึงว่าน่าจะได้ลองใช้กันในวงกว้าง เป็นการปลุกกระแส ให้มีความพยายามทำ KM ในการเรียนการสอนอย่างจริงจัง ซึ่งมีอาจารย์ท่านหนึ่งจะขอ Sit in ในช่วงเวลาที่ผมเข้าสอนด้วย

           3. นักศึกษาได้ใช้ Blog สะท้อนข้อเท็จจริงของความเข้าใจในวิชานี้ และผมสามารถมองเห็นช่องโหว่ที่จะเข้าไปเติมเต็มได้ หรือเปิดให้ ลปรร.เพิ่มเติมได้

     สิ่งที่ยังไม่ได้ตามคาด คือ
          1. นักศึกษาหลายท่านที่อยากเปิด Blog แต่ก็เปิดใช้ไม่ได้ เพราะไม่พร้อมทั้งทางด้านเทคโนโลยี และทักษะด้านคอมพิวเตอร์

          2. นักศึกษายังไม่ได้เข้าไปร่วม ลปรร.ในบันทึกอื่น ๆ ใน GotoKnow ทราบว่าเพียงแต่อ่านตามที่สนใจเท่านั้น

     สิ่งที่จะทำต่อไป คือ
          1. ขณะนี้ที่ผมได้รับทราบมา มีกระแสเรียกร้องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหลายท่าน ที่ได้รับทราบข่าวจากนักศึกษากลุ่มนี้ อยากให้มีการเปิดอบรม Blog นอกเวลาราชการ (เหมือนที่ สคส. ทำที่กรุงเทพฯ) เขาเหล่านั้นอยากลงทะเบียนเข้าอบรม สิ่งที่ผมจะทำคือรับมานำเสนอให้ต่อ ซึ่งจะเขียนไว้ที่บันทึก ชมรม Blogger GotoKnow.org ที่ มอ.หาดใหญ่ เป็นไปได้หรือไม่?

          2. วิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากนักศึกษาแล้วเติมเต็มให้ตามส่วนขาด รวมถึงแบ่งเวลาให้นักศึกษาได้ร่วม ลปรร.กันในห้องเรียนต่อไป

          3. ทำ AAR การเรียนการสอนของผมกับนักศึกษา ในคาบสุดท้าย และเชิญทีมอาจารย์จาก โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน โดยเฉพาะอาจารย์ชาญชัย เข้าร่วมด้วย ในฐานะผู้สังเกตการณ์