ความเห็น 11726

สิ่งที่ได้เรียนรู้เมื่อเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ในการเรียนการสอน

นายวิพิทย์ จันทร์อินทร์ รหัส 476277008
IP: xxx.113.77.132
เขียนเมื่อ 
ที่คาดหวังในการเรียนวิชานี้ เพื่อได้นำไปพัฒนาการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานที่มี คุณภาพต่อส่วนรวมให้เกิดประโยขน์ต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด และได้พัฒนาองค์กรและหน่วยงานในเรื่องงานต่างๆ ได้นำความรู้เกี่ยวกับการจัดสรรระบบการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มทุนและเกิดประโยชน์ให้มากที่สุด