เงินไม่สำคัญเสมอไป
 • เงิน ซื้อเตียงนอนได้ แต่ซื้อการหลับเป็นสุขไม่ได้
 • เงิน ซื้อกระดาษปากกาได้ แต่ซื้อความเป็นกวีไม่ได้
 • เงิน ซื้ออาหารดีๆ ได้ แต่ซื้อความอยากรับประทานไม่ได้
 • เงิน ซื้อความประจบสอพลอได้ แต่ซื้อความจริงใจไม่ได้
 • เงิน ซื้อการตามใจได้ แต่ซื้อความจงรักภักดีไม่ได้
 • เงิน ซื้อเพชรนิลจินดาได้ แต่ซื้อความงามไม่ได้
 • เงิน ซื้อความสนุกชั่วคราวได้ แต่ซื้อความสุขไม่ได้
 • เงิน ซื้อเพื่อนร่วมเดินทางได้ แต่ซื้อเพื่อนแท้ไม่ได้
 • เงิน ซื้ออำนาจราชศักดิ์ได้ แต่ซื้อปัญญาไม่ได้
 • เงิน ซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์ได้ แต่ซื้อสันติสุขไม่ได้
 • เงิน ซื้อเมียที่สวยได้ แต่ซื้อแม่ที่ดีให้ลูกไม่ได้
**เงิน จะสำคัญเมื่อจำเป็นต้องใช้เท่านั้น**
โดย พระราชสุทธิญาณมงคล