ฝ่ายเลขานุการผู้ประสานงานเครือข่าย UKM

เมตตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Business Metting

ท่านผู้แทนมหาวิทยาลัย ในเครือข่าย UKM  เพื่อเป็นกรอบคร่าวๆ ในการเตรียมสำการประชุมในวันที่ 27 มค. ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งวาระการประชุม ดังที่แนบท้ายนี้ค่ะ  มีการตอบรับการประชุมจาก สคส.แล้ว 2 ท่าน และจาก มอ.จะมี ท่านรองฯ พิชิต  คุณหมอพิเชฐ  รศ.นวลจิรา ไปเข้าประชุม มอ.รับการเป็นผู้ประสานงานมาด้วยความยินดี ผลของการรับมากระตุ้นบรรยากาศ การตั้งใจขับเคลื่อนให้ดูเฟื่องฟูขึ้น จากการประชุมนัดหลังสุด ของกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร ซึ่งนัดคุยกันอยู่เป็นปกติทุกเดือน  มีเพิ่มเติมเป็นควันหลงจากการรับเป็นผู้ประสานงานหลักว่า  มีการพูดคุยว่า "เราน่าจะเป็นต้นแบบ การจัดการความรู้ให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ"  และมีการพูดถึงหมวก 3 ใบที่เราต้องสวมในปีนี้ คือ หมวกใบที่หนึ่ง  ดำเนินการจัดการความรู้ภายในของเราให้ดีหมวกใบที่สองใช้พลังในการขับเคลื่อนเครือข่าย และหมวกใบที่สามคือบทบาทในการสร้างเครือข่ายในภูมิภาคของเรา เป็นความมุ่งหวังนะคะจะทำได้จริงเท่าไรก็ลองดูกันไป สำหรับวาระการประชุม

วาระที่ 1         วาระเพื่อทราบ
                   1.1 บันทึกช่วยจำจากการประชุม วันที่ 6 มกราคม 2549 เวลา 17.00-18.15 น.
                         ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
                   1.2 AAR การเป็นสมาชิกเครือข่าย UKM (รอบ 1 ปี) ของมหาวิทยาลัยสมาชิก
วาระที่ 2         เรื่องเพื่อพิจารณา
                   2.1 รูปแบบการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ปี 2549
                   2.2 แผนงานขับเคลื่อนเครือข่าย (ปฏิทินการจัดประชุมเครือข่าย)
                   2.3 การศึกษาดูงาน การจัดการความรู้ Toyota
วาระที่ 3         เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

1. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบวาระที่ 1.2 AAR การเป็นสมาชิกเครือข่ายในรอบ 1 ปี ขอให้เตรียม AAR ในนามของมหาวิทยาลัยตนเอง เป็นเอกสารประกอบวาระมาในวันประชุมหรือหากจะสะดวก Attach  File ส่งให้ฝ่ายเลขานุการล่วงหน้าได้ก็จะขอบพระคุณยิ่ง
2. หากท่านมีวาระที่จะเสนอเพิ่มเติม จากที่ มอ. กำหนดไว้ ส่งที่ฝ่ายเลขานุการ
3. หนังสือเชิญประชุมตามหนังสือที่ ศธ 0521/ว 0174 ลงวันที่ 16 มกราคม 2549 ฝ่ายเลขานุการได้ จัดส่งไปยังอธิการบดีของแต่ละมหาวิทยาลัย และพร้อมกันนั้นได้แนบสำเนาหนังสือส่งไปทาง ให้ท่านตาม E-mail ที่ท่านได้แจ้งไว้แล้ว ดังนี้
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น      รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยคำ ([email protected])
    มหาวิทยาลัยมหิดล         คุณนภามาศ นวพันธุ์พิพัฒน์ ([email protected])
    มหาวิทยาลัยนเรศวร        ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร ([email protected])
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     ผศ.ดร.พิสมัย  ศรีอำไพ ([email protected])
    มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม    Fax ถึง ดร.ทองม้วน  นาเสงี่ยม
    สคส.             ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช  ([email protected])
    พร้อม ๆ กันได้ E-mail แจ้งเลขานุการผู้ประสานงานทราบด้วยแล้ว
                  


ขอแสดงความนับถือ


 เมตตา  ชุมอินทร์
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : [email protected]

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  Telling by Mettaความเห็น (1)

JR_NUQA
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

รับทราบ  และแจ้งอ.วิบูลย์แล้วค่ะ  :)

เจนจิต