Contact

การสอบบรรจุรับราชการ ปี 2548-9

  การกำหนดวุฒิคัดเลือก ปี 49 รวม 45 สาขา  

เมื่อวันก่อนมีสาวสวยมาติดต่อสำนักงาน ก.พ. เครือข่ายเรื่องการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ(ทางสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดวุฒิปี 2549 นี้ 45 สาขา  ) ซึ่ง วุฒิที่จบมาเป็นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนชีวภาพ  แต่วุฒิที่ทางสำนักงาน ก.พ. กำหนดคือ ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางจุลชีววิทยา   ซึ่งระบุรวมถึงปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) ซึ่งไม่ตรงนัก แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้ในวันนั้นคือการติดต่อประสานงาน กับ สำนักงานก.พ.เพื่อส่งปริญญาบัตรและรายวิชาต่าง ๆ เพื่อเทียบวุฒิต่อไป   สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์ข่าวการสอบ  สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก กทม.   ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ซอย 4 อ.เมือง จ.นนทบุรีหรือที่  http://www.ocsc.go.th ก็ได้ค่ะ / น้อง

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 12762, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #การสอบ

Recent Posts 

Comments (0)