บริษัทมีการจัดฝึกอบรมไปแล้ว  2  ครั้ง ครั้งแรกที่หน้าตึกเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา  ได้รับความสนใจยังไม่มากเท่าที่ควร และการจัดครั้งที่ 2  เมื่อวันจันทร์ที่ 16  มกราคม ที่หน้าตึกครุศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากครูอาจารย์  นักศึกษา และนักเรียนจากประถมสาธิตสวนสุนันทาและจะมีการจัดเป็นครั้งที่ 3 ต่อไป