ประวัติการอนุบาลไทย

การจัดตั้งโรงเรีนอนุบาลแห่งแรกของกระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ. 2483  คือ  โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ  ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นสถาบันราชภัฎสวนดุสิต  การจัดการศึกษาในระดับอนุบาลในสมัยนั้นได้จัดขึ้นเพื่อทำการฝึกหัดครู ต่อมาประชาชนสนใจได้นำบุตรหลานมาเข้าเรียนจึงได้มีการเปิดการสอนเพิ่มเติมทั้งในต่าง ๆ จังหวัดด้วยในสถาบันฝึกหัดครู โดยใช้ชื่อโรงเรียนสาธิตการสอนฝึกหัดครูในสมัยนั้น  (เอกสารอ้างอิง คัดลอกจากบทความ คุณหญิงเบญจา  แสงมลิ)