โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

maveya
ครูรักการอ่าน

ชื่อผลงาน  โครงการรักการอ่าน                       เกริ่นนำการอ่าน เป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นการเรียนรู้ทางวิชาการและการรับรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ  ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  แต่ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่มีนิสัยรักการอ่านน้อยมาก ทำให้การพัฒนาด้านต่างๆ เป็นอย่างล่าช้า  โรงเรียนจึงต้องส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ผลสำเร็จ 
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น  มีความรู้หลากหลาย  มีทักษะในการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน
สื่อความได้ดีขึ้น  ทั้งยังส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชาให้สูงขึ้นด้วย

วิธีการ/กิจกรรม/ขั้นตอนที่สำคัญ
            ผู้รับผิดชอบโครงการ  เป็นครูวิชาการ รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียน และสอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.4-6 เป็นหลัก กิจกรรมที่จัดส่วนใหญ่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการร่วมกับนักเรียนทั้งสิ้น 
            1.  กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ  ได้กำหนดให้นักเรียนชั้น ป.2-6 นำเสนอภาษาไทยวันละคำที่หน้าแถวตอนเช้าทุกวัน (วันละ 1 ชั้น  เช่น ชั้นป.2 นำเสนอ ในวันจันทร์  ชั้น ป.3 เสนอ วันพุธ)
กิจกรรมนี้นอกจากได้รับความรู้แล้ว ยังฝึกให้นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออกอีกด้วย
            2.  การจัดทำบันทึกการอ่าน  กำหนดเวลาหลังจากเข้าแถว  ประมาณ 08.15-08.30 น. นักเรียนชั้น ป.1-6 ทุกคนอ่านหนังสือจากห้องสมุด และมุมหนังสือ ในห้องเรียน เมื่ออ่านจบเรื่องนักเรียนจัดทำบันทึกการอ่านสะสมไว้ในแฟ้มสะสมงาน  เมื่อสิ้นภาคเรียนทุกคน (ชั้น ป.4-6)จะต้องรวบรวมเป็นเล่ม เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการประเมินผลการเรียนในวิชาภาษาไทย
            3.  การประกวดยอดนักอ่าน  นำข้อมูลการจัดทำบันทึกการอ่านของนักเรียนมาดูว่า คนใดสามารถบันทึกได้จำนวนเรื่องมากที่สุด  ก็จะได้รับรางวัลยอดนักอ่านในภาคเรียนนั้น  
            4.  การตอบปัญหาจากสารานุกรมฯ  กำหนดให้นักเรียนอ่านหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  สัปดาห์ละ 1 เล่ม  แล้วจัดแข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรมเล่มที่กำหนด  มอบรางวัลสัปดาห์ละ  1  ครั้ง
            5.  การจัดป้ายนิเทศให้ความรู้  จัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ และวันสำคัญต่างๆ  ที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน   อาจมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนแล้วให้นักเรียนมีส่วนร่วมทุกคน  เช่น ประกวดเรียงความ  คำขวัญ  บทร้อยกรอง ฯลฯ

ข้อจำกัด    ครูผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจสม่ำเสมอ  ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย และมีความเสียสละ
    ครูผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจสม่ำเสมอ  ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย และมีความเสียสละ        วิชาภาษาไทย  1.  ได้จัดกิจกรรมวันรักษ์ไทย  โดยรวมวันภาษาไทย  และวันสุนทรภู่  จัดในวันเดียวกัน  เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกทั้งทางด้าน  การฟัง  อ่าน  พูด  และสนทนา  รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย  เช่นการแสดงพื้นบ้าน   2.  จัดกิจกรรมเสียงตามสาย  เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสนใจ  ได้แสดงออกในการเป็นผู้ดำเนินรายการ  โดยนำข่าวสารต่าง ๆ มาให้ผู้ฟังได้รับทราบร่วมกับการฟังเพลงในช่วงพักกลางวัน3.  ให้ผู้เรียนจัดบอร์ดนิทรรศการทางด้านภาษาไทย  เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา หน้าห้องภาษาไทย ได้จัดโครงการรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2548   ผลการดำเนินงานพอสรุปได้ดังนี้กิจกรรมการอ่าน  ในโครงการรักการอ่าน  
                1.1 จัดดำเนินการกิจกรรมการอ่าน    5 กิจกรรม    คือ 
                1. กิจกรรมวางทุกงาน  อ่านทุกคน
 
                2. กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน
                3. กิจกรรมร้านหมอภาษา
 
                4. กิจกรรมเล่มโปรด
Book Club                  5. กิจกรรมโครงการรักการอ่าน  
 โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหมุนเวียน  เดือนละ 1 ครั้ง  เช่น  

 •  กิจกรรม  การเล่าเรื่องหนังสือ
 • กิจกรรม  อ่านดีมีรางวัล 
 •  กิจกรรม  อ่านเพื่อออม :  อ่านหนังสือวันละน้อย  รอคอยตอบคำถาม 
 •  กิจกรรม  หลอมรักรวมใจ  เปิดโลกสดใส  ด้วยการอ่าน
 • กิจกรรม  อ่านคิดวิเคราะห์
 • กิจกรรม  แนะนำหนังสือ
 • รูปแบบสิ่งพิมพ์  เขียนแนะนำหนังสือดีที่น่าอ่าน  ในดัดดรุณีสาร 
 •  รูปแบบกระจายเสียง  ในรายการ 30 นาทียามเช้า  ทุกวันอังคาร
 • จัดนิทรรศการตามวาระที่ห้องสมุด 

    2.  กิจกรรมการอ่านบริการชุมชน

 • จัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามวาระและโอกาส
 • ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ค่ายรวมพลเยาวชนรักการอ่าน  โครงการสวนสมเด็จย่า  สร้างต้นกล้ารักการอ่าน    สรุปผลการบันทึกการอ่าน

1.       กิจกรรมวางทุกงาน  อ่านทุกคน   ปฏิบัติกิจกรรม  ผลที่ปรากฏ  มีนักเรียนอ่านและบันทึก
การอ่านได้ครบตามเกณฑ์  จำนวน 50 เรื่อง  จำนวน 2
,001   คน  คิดเป็นร้อยละ    75.14  2.       กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน     มีครอบครัวนักเรียนและครอบครัวบุคคลทั่วไป  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  1,318  ครอบครัว  มีผู้อ่านและบันทึกการอ่านได้ครบตามเกณฑ์  จำนวน  988    ครอบครัว   คิดเป็นร้อยละ  74.96  3.       กิจกรรมเล่มโปรด Book Club  ปฏิบัติกิจกรรมมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  1,318  คน  มีผู้ได้รับเกียรติบัตร Reader of the Year   ของบริษัท นานมีบุ๊คส์  จำกัด  จำนวน  742  คน  คิดเป็นร้อยละ   56.30        4.       กิจกรรมโครงการรักการอ่าน  ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา มีนักเรียนส่งเรียงความเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 304  คน  คิดเป็นร้อยละ 11.42 ประวัติและความเป็นมา       ให้เป็นร้านหมอภาษาที่ให้การส่งเสริมภาษาไทยแก่
   นักเรียนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา
   วัตถุประสงค์๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใย                
   เรื่องการใช้ภาษาไทยของเยาวชนและประชาชนทั่วไป
๒. เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องแก่นักเรียน บุคลากรโรงเรียนดัดดรุณี
   และประชาชนทั่วไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา
๓. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนและบุคลากรโรงเรียนดัดดรุณีที่มีผลงานดีเด่น
   ด้านการใช้ภาษาไทย
   ขอบเขตของกิจกรรม                เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบัน 
   
   การดำเนินงานร้านหมอภาษา             จัดกิจกรรมเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๑. กิจกรรมร้านหมอภาษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง                     
   ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การคัดลายมือ และการเขียนให้แก่นักเรียน บุคลากร                 
   โรงเรียนดัดดรุณีและประชาชนทั่วไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา
๒. กิจกรรมเพชรภาษา จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนและบุคลากร
   โรงเรียนดัดดรุณี ที่มีผลงานดีเด่นด้านการใช้ภาษาไทย


กิจกรรมร้านหมอภาษา

       ร้านหมอภาษาดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
๑.  จัดตั้งร้านหมอภาษา   ที่ห้อง  ๙๑๓     ๒.  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน    เช่น  แบบกรอกประวัติ และข้อมูลแบบวินิจฉัยโรค  
     แบบบำบัดโรค  และแบบประเมินผล
๓. รับสมัครและ คัดเลือกนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหมอภาษา และเจ้าหน้าที่ ๔. เปิดบริการร้านหมอภาษาภายในโรงเรียนทุกวันราชการ                                         
      ตั้งแต่ เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๐๘.๑๐ น. และ เวลา ๑๕.๓๐ น. ถึง ๑๖.๒๐ น. 
-          วันจันทร์              ทักษะการฟัง -          วันอังคาร             ทักษะการพูด-          วันพุธ                  ทักษะการอ่าน-          วันพฤหัสบดี          ทักษะการคัด-          วันศุกร์                ทักษะการเขียน๕. จัดเก็บสถิติการให้บริการ และผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินผล๖. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินผล โดยมอบเกียรติบัตร                          
     ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม


กิจกรรมเพชรภาษา         กิจกรรมเพชรภาษา เป็นกิจกรรมที่สรรหา และส่งเสริมพัฒนานักเรียน     ที่มีความสามารถทางภาษาไทยให้เต็มตามศักยภาพ   ทั้งทักษะการพูด  การอ่าน  การเขียน   หรือส่งผลงานไปร่วมประกวดแข่งขัน ตามคำเชิญชวนของหน่วยงานต่างๆ  ตั้งแต่ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด  จนถึงระดับประเทศดำเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ ๑. จัดประกวดความสามารถทางภาษาไทยในโอกาสพิเศษ  เช่น สัปดาห์สุนทรภู่ สัปดาห์พระยาศรีสุนทรโวหาร 
วันภาษาไทยแห่งชาติ  ฯลฯ
๒. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ชนะการประกวด๓. พัฒนาทักษะทางภาษาไทยให้ผู้ที่ชนะการประกวด และนักเรียนอื่นๆ ที่มีความสามารถ และสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม๔. ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดตามคำเชิญชวนของหน่วยงานต่างๆ ๕. รวบรวมสถิติ และรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัลเข้าทำเนียบ เพชรภาษา๖. จัดพิธียกย่อง เชิดชูเกียรติหน้าเสาธงในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ๗. เผยแพร่เกียรติคุณและ ผลงานของเพชรภาษาในวารสารของโรงเรียน และทางอินเตอร์เน็ต


  กิจกรรมร้านหมอภาษาพัฒนาชุมชน                         กิจกรรมร้านหมอภาษาพัฒนาชุมชน เป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกับงานห้องสมุด   
          แบ่งกิจกรรมเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้

                        ๑. กิจกรรมร้านหมอภาษา ที่ให้บริการนอกสถานที่  
        และจังหวัดใกล้เคียงที่ขอใช้บริการอาจเป็นเวลานอกราชการ หรือวันหยุดราชการ                       
        จะใช้ขั้นตอนการปฏิบัติการ ให้บริการ และเครื่องมือในการดำเนินการ เช่นเดียวกับ                      
       
                        . กิจกรรมร้านหมอภาษา ที่ประยุกต์ใช้ในโครงการรักการอ่าน เช่น
       กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน กิจกรรมเล่มโปรด  Book Club  และในปีการศึกษา
       ๒๕๔๘ ได้นำกิจกรรมร้านหมอภาษา พัฒนาชุมชนห

                 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาไทยวันนี้

คำสำคัญ (Tags)#km

หมายเลขบันทึก: 126847, เขียน: 10 Sep 2007 @ 16:33 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

IP: xxx.26.197.166
เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปขยายผลมากที่เดียวครับ คงไม่เป็นการละเมิดหรอกนะ ขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

นัด
IP: xxx.29.180.65
เขียนเมื่อ 

ทำไมมีน้อยจัง