งานวิจัย

ภาษาไทย ป.6การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำ คำที่เป็นคำยากที่เรียนโดยใช้แบบฝึก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาไทย) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำ คำที่เป็นคำยากที่เรียนโดยใช้แบบฝึก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปีการศึกษา   2549

(ภาษาอังกฤษ)   A Study  of the  Pratom  6  Student   s  Learning  Achievement  in  Spelling  Words  in  thai , Resulting  from  Using  the  Spelling  Practices , Wat  Wongsawan  School , Wang  Noi  District , Phranakhon  Si  Ayutthaya  Education  Area  Office ,

จากการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์   พบว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะการเขียนสะกดคำ  การไม่รู้ความหมายของคำ  และการเขียนสะกดคำ  คำที่เป็นปัญหาของนักเรียนส่วนใหญ่ คือคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา  รวมทั้งครูผู้สอนยังขาดแบบฝึกเสริมทักษะที่มีประสิทธิภาพ  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาเรื่อง  การพัฒนาการเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกควบคู่กับการเขียนตามคำบอก  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์

8.  แนวคิด / หรือทฤษฎี /กรอบแนวคิด                ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้   ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามลำดับ   หัวข้อดังต่อไปนี้                1.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาไทย                                -  หลักสูตรภาษาไทยระดับประถมศึกษา                                -  แนวการสอนภาษาไทย                                -  วิธี สอนภาษาไทย                                -  การประเมินการผลการเรียนภาษาไทย                2.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียนสะกดคำ                                -  ความหมายและความสำคัญของการเขียนสะกดคำ                                -  ความมุ่งหมายของการเขียนสะกดคำ                                -  การสอนเขียนสะกดคำ

                                -  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเขียนสะกดคำ                                -  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนสะกดคำ                3.  เอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างแบบฝึก                                -  ความสำคัญของแบบฝึก                                -  ลักษณะของแบบฝึกที่ดี                                -  หลักการสร้างแบบฝึก                                -  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึก9.   วัตถุประสงค์                1. เพื่อศึกษาปัญหาและพัฒนาการเขียนสะกดคำ   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6                 2.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกที่ใช้ควบคู่กับการเขียนตามคำบอก                 3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำ ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกควบคู่กับการเขียนตาม คำบอก10.  ระเบียบการวิจัย                เป็นการวิจัยเพื่อการพัฒนา11. ประชากร                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์    อำเภอวังน้อย  จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา    จำนวน  21  คน12. กลุ่มตัวอย่าง        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   จำนวน   14    คน  13. ตัวแปรต้น  คือ แบบฝึกการเขียนสะกดคำที่ใช้ควบคู่กับการเขียนตามคำบอกชั้นประถมศึกษาปีที่  6       ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนด้านการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  14. เครื่องมือวิจัย                 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การเขียนสะกดคำคำที่เป็นคำยาก กลุ่มทักษะภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์  อำเภอวังน้อย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา   เขต 1  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก มีขั้นตอนการดำเนินงาน ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ออกแบบการวิจัย สร้างเครื่องมือได้แก่แผนการสอน แบบฝึก แบบฝึก แบบทดสอบ ทดลองสอน              แผนการสอนมีดังนี้        แผนการสอนที่ 1 คำยากที่มีพยัญชนะต้นเป็น ก จำนวน 10 คำได้แกกฎหมาย     กบฎ    เกล็ดปลา  เกร็ดความรู้  กระทะ  กะทัดรัด  กะทันหัน  กิตติศัพท์   กันดาร กังวาน                    แผนการสอนที่ 2  คำยากที่มีพยัญชนะต้นเป็น   ข และ ค   จำนวน 10 คำ    ได้แก่ ขะมักเขม้น   เขียวชอุ่ม    ขัดสมาธิ   ขึ้นฉ่าย ขันชะเนาะ ครอบคลุม  ครึกครื้น  คลุมเครือ  คร่ำคร่า คลื่นไส้         แผนการสอนที่ 3 คำยากที่มีพยัญชนะต้นเป็น จ จำนวน 10  คำ ได้แก่ จระเข้  จัดสรร  เจตนารมณ์  โจทก์จำเลย  โจทย์เลข  โจษจัน  จันทรคติ  จ้าระหวั่น  เจี๊ยวจ๊าว  จ้อกแจ้ก                   1.4 แผนการสอนที่ 4 คำยากที่มีพยัญชนะต้นเป็น    และ ป จำนวน 10 คำ ได้แก่บาดทะยัก  บิณฑบาต  บาตรพระ  เบญจเพส  บันเทิง  ปฏิภาณ  ประดิษฐ์  เปรมปรีดิ์  ไปรษณีย์  ประณีต                   แผนการสอนที่ 5 คำยากที่มีพยัญชนะต้นเป็น ผ และ พ จำนวน 10 คำได้แก่ พรรณนา พลุกพล่าน พัสดุ พิณพาทย์ พงศ์พันธุ์ พงศาวดาร ผัดผ่อน ผลัดเปลี่ยน เผลอไผล  พยาบาท                   แผนการสอนที่  6 คำยากที่มีพยัญชนะต้นเป็น ด และ ต จำนวน  10  คำ ได้แก่ เดียดฉันท์  ดำรง  เดียรัจฉาน  ดุลยพินิจ  ตะลีตะลาน  เต็นท์  ไต้ฝุ่น  ตาลปัตร  ตำรับ  ตะลึง                    แผนการสอนที่   7 คำยากที่มีพยัญชนะต้นเป็น ท และ ธ จำนวน  10  คำ ได้แก่ ทรุดโทรม  ทะนุถนอม  ทำวัตร  ทัศนศิลป์  ทะนุบำรุง  แทรกแซง  ธนาณัติ  ทแยง  ทยอย  ทะยาน                    แผนการสอนที่  8 คำยากที่มีพยัญชนะต้นเป็น ล และ ว จำนวน 10 คำได้แก่ ละคร ละออง ละเอียดลออ ลำไย ระล่ำระลัก ลูกบาศก์ เวทมนตร์ วันทยหัตย์ วิจารณญาณ ไล่เลี่ย                    แผนการสอนที่   9 คำยากที่มีพยัญชนะต้นเป็น ศ และ ส จำนวน 10 คำ ได้แก่ ศีรษะ  ศึกษานิเทศก์ โศกศัลย์ สมเพช  สร้างสรรค์  สังหรณ์ สัมภาษณ์  สะลึมสะลือ  สับปลับ  สายสิญจน์                  แผนการสอนที่   10 คำยากที่มีพยัญชนะต้น เป็น อ จำนวน  10  คำ ได้แก่ อนุญาต  อะลุ่มอล่วย  อะไหล่  อัฒจันทร์  อานิสงส์  อายุเยาว์  อเนจอนาถ  อัธยาศัย  อัศจรรย์

การจัดทำนวัตกรรม  ที่ใช้ในครั้งนี้ คือได้แก่  การสร้างแบบฝึก  10 ชุด

       จำนวนแบบฝึกมี 10 ชุดมีดังนี้แบบฝึกที่ 1 เรื่อง คำยากที่มีพยัญชนะต้น เป็น ก   แบบฝึกที่ 2 เรื่องคำยากที่มีพยัญชนะต้นเป็น ข และ ค     แบบฝึกที่ 3 เรื่องคำยากที่มีพยัญชนะต้นเป็น จ     แบบฝึกที่ 4 เรื่องคำยากที่มีพยัญชนะต้น เป็น บ และ ป     แบบฝึกที่ 5 เรื่องคำยากที่มีพยัญชนะต้นเป็น ผ และ พ    แบบฝึกที่ 6 เรื่องคำยากที่มีพยัญชนะต้นเป็น ด และ ต    แบบฝึกที่ 7 เรื่องคำยากที่มีพยัญชนะต้นเป็น ท และ ธ     แบบฝึกที่ 8 เรื่องคำยากที่มีพยัญชนะต้นเป็น ล และ ว    แบบฝึกที่ 9 เรื่องคำยากที่มีพยัญชนะต้นเป็น ศ และ ส    แบบฝึกที่ 10  เรื่องคำยากที่มีพยัญชนะต้น เป็น อ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สพท.อย1

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำ คำที่เป็นคำยากที่เรียนโดยใช้แบบฝึก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขบันทึก: 126804, เขียน: 10 Sep 2007 @ 14:15 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 04:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ปฏิลัษณ์ ทองอินทร์
IP: xxx.113.120.170
เขียนเมื่อ 

อยากรู้

เรื่อง

งานวิจัย

ภาษา

ไทย

ครับ

สุทัศน์ สาระไลย์
IP: xxx.19.66.215
เขียนเมื่อ 

ดีมากครับ..คุณครูยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถือว่า...สุดยอดสำหรับครูเราที่ทำได้ขนาดนี้ยินดีด้วยครับ แนะนำเว็บส่วนตัว....แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ www.Krusuthas.com ครับ