การสัมมนาสร้างเครือข่าย

PSCM

การสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การกำหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดการเครือข่าย Supply Chain และ Logistics อาหาร
วันที่ 27-28 สิงหาคม 2549 เวลา 08.00 17.30 น.
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
-----------------------------------
1.       หลักการและเหตุผล     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดการสัมมนา เรื่อง บทบาทเครือข่ายโซ่อุปทาน และ Logistics อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร และ การจัดการโซ่อุปทานและ Logistics อาหาร : จากพืชสวน ไร่นา สู่อาหาร ขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการจัดการทั้งระบบการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลาย การจัดการโซ่อุปทาน ซึ่งการจัดสัมมนาระดมความคิดทั้งสองครั้งดังกล่าวสามารถเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดการโซ่อุปทาน และ Logistics มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการปรับพื้นฐานความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม และเห็นว่าผลผลิตที่จะได้จาการจัดจ้างที่ปรึกษาจะมีความยั่งยืนและเติบโตต่อไปได้ ต้องมีหน่วยงานหรือกลุ่มคณะบุคคลที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามารับผิดชอบดูแล                          ดังนั้น ส่วนพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบ จึงได้เสนอคณะบุคคลซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานวิชาการ จำนวน 35 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายโซ่อุปทาน และ Logistics เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการ และดูแลรักษาระบบงานต่างๆ ที่ได้พัฒนาขึ้น พร้อมทั้งขยายกิจกรรมด้านการพัฒนาการเกษตรต้นน้ำให้มีระบบมาตรฐานคุณภาพ และมีข้อตกลงด้านราคาก่อนการเพาะปลูก การนำคณะบุคคลที่มาจากหลากหลายสาขา มารวมกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว จำเป็นต้องมีกระบวนการหล่อหลอมและแบ่งปันทัศนคติ ค่านิยม และวิสัยทัศน์ ร่วมกัน ส่วนพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบ จึงเห็นควรจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เกิดความต่อเนื่องจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ดำเนินการไปแล้ว 2 ครั้ง เพื่อให้คณะบุคคลได้มีเวทีระดมความคิดอย่างเป็นระบบ โดยการจัดระบบความคิดของวิทยากรกระบวนการ เพื่อให้ได้โครงสร้างของคณะกรรมการเครือข่าย ข้อตกลงของการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่แผนปฏิบัติงานในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

                   -เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการเครือข่าย และพัฒนา การรวมกลุ่มโซ่อุปทาน จังหวัดพิษณุโลก 
                         -เพื่อกระตุ้นความไว้ใจและเรียนรู้ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน                         
                         -เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ กระบวนงาน และกิจกรรมของลุ่ม
                         - เพื่อกำหนดโครงสร้างการบริหารและการจัดการกลุ่ม  
3.       กำหนดการและสถานที่ประชุม                  
                          กำหนดจัดการประชุมในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2549 เลวา 8.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม ศภ.2 กสอ.กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 27 สิงหาคม 2549
เวลา เรื่อง วิทยากร วัสดุอุปกรณ์
08.00 – 08.45 ลงทะเบียน IPC 2 รายชื่อ
08.45 – 09.00 พิธีเปิดและรายงานผลการรวมกลุ่ม PSCM IPC 2 คำกล่าวเปิด
09.00 – 09.30 (30) การสำรวจความคาดหวังและสรุปเนื้อหา ในการประชุม (Brainstorming,presentation & short lecturette) SS/PC กระดาน กระดาษโรตี ปากกามาร์กเกอร์ LCD
09.30 – 10.15 (45) แนวคิดในการสร้างเครือข่าย (Short lecturette) SS/PC LCD เอกสารแนวคิดในการสร้างเครือข่าย
  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการประชุม  
10.15 – 11.00 (30) การวิเคราะห์ SWOTของ เครือข่าย (Class discussion) SS/PC กระดาน กระดาษโรตี ปากกามาร์กเกอร์
11.00 – 12.00 (10/50)   การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมาย เครือข่าย (Short lecturette & group brainstorming) PC/SS LCD กระดาน กระดาษโรตี มาร์กเกอร์ เอกสารคำอธิบายและตัวอย่าง
12.00 – 13.00 อาหารกลางวัน    
13.00 – 13.30 การนำเสนอและสรุป SS/PC กระดาน กระดาษโรตี ปากกามาร์กเกอร์
13.30 – 15.15 (50/55) กิจกรรม XYและประมวลผล   PC/SS Instruction chart ตารางแสดงผล ตารางผลลัพธ์ ฟอร์มผลลัพธ์ กระดาษแผ่นเล็ก 60
  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการประชุม  
15.15 – 16.30 (60) โครงสร้าง บทบาทและวิธีการ ทำงาน ( Group brainstorming & presentation) SS/PC LCD กระดาน กระดาษโรตี ปากกามาร์กเกอร์ เอกสารตัวอย่าง
16.30 – 17.00 สรุปการเรียนรู้ประจำวัน PC/SS LCD
  วันที่ 28 สิงหาคม 2549
เวลา เรื่อง วิทยากร วัสดุอุปกรณ์
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน IPC2 รายชื่อ
09.00 – 09.15 ทบทวนผลลัพธ์ PC/SS LCD
09.15 – 10.00 (45) แนวทางการพัฒนาการรวม กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม (Short Lecturette) SS/PC LCD เอกสารแนวทางการ พัฒนาการรวมกลุ่ม
10.00 – 10.15 (15) แผนผังการรวมกลุ่ม (Cluster Mapping) (Short Lecturette) SS/PC LCD กระดาน กระดาษโรตี ปากกามาร์กเกอร์ เอกสารแผนผังการรวมกลุ่ม
  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการประชุม  
10.30 – 11.30 (60) การระดมความคิดในการจัดทำแผนผังการรวม กลุ่มในปัจจุบันและอนาคต (Present map: group brainstorming, Future map: class discussion) PC/SS LCD กระดาน กระดาษโรตี ปากกามาร์กเกอร์ เอกสารตัวอย่างแผนผังการรวมกลุ่ม
11.30 – 12.00 (30) นำเสนอและสรุป PC/SS  
12.00 – 13.00 อาหารกลางวัน    
13.00 – 13.15 (15) การวางกลยุทธ์และกระบวนงานในการขับเคลื่อน เครือข่าย (Short Lecturette) SS/PC LCD เอกสารกลยุทธ์ กระบวนงาน& ตัวอย่าง
13.15 – 14.15 (60) ฝึกปฎิบัตการวางกลยุทธ์และ กระบวนงาน (Group brainstorming) PC/SS LCD กระดาน กระดาษโรตี ปากกามาร์กเกอร์ เอกสารตัวอย่าง
14.15 – 15.15 (60) นำเสนอและสรุป PC/SS

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โซ่อุปทาน

คำสำคัญ (Tags)#อาหารปลอดภัย#logistics#scm#โซ่อุปทาน#pscm

หมายเลขบันทึก: 126320, เขียน: 08 Sep 2007 @ 16:20 (), แก้ไข: 27 May 2012 @ 12:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)