นสก.6 กับ portfolio- กฎหมายน่ารู้สำหรับผู้บริหาร

วิทยากรผู้สอน.. อาจารย์เสมอ กาฬภักดี

ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐมี 4 ประเภท ได้แก่

1.       ความผิดทางอาญา มีประมวลกฎหมายอาญา เช่น มาตราที่ 147 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์   ตัวอย่างเจ้าหน้าที่ที่ยักยอกทรัพย์ส่วนใหญ่จะมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงิน  และนำเงินราชการไปใช้ หรือ เบิกค่ารักษาพยาบาลโดยไม่มีสิทธิ

2.       โทษทางวินัย ส่วนใหญ่จะเป็นวินัยเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือน  ผู้เป็นราชการจะเริ่มใช้วินัยตั้งแต่เริ่มรับราชการ โดยโทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ

-         ไม่ร้ายแรง ตั้งแต่

1.       ภาคทัณฑ์  ยังคงมีสิทธิได้รับการประเมินขั้นเงินเดือน

2.       ตัดเงินเดือน / ตัดค่าจ้าง  ไม่มีสิทธิได้รับการประเมินขึ้นขั้นเงินเดือน

3.       ลดขั้นเงินเดือน   ไม่มีสิทธิได้รับการประเมินขึ้นขั้นเงินเดือน

-         กรณีผิดวินัยร้ายแรง

1.       ปลดออก  แต่ยังมีสิทธิได้รับบำเหน็จ บำนาญ

2.       ไล่ออก  ไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จ  บำนาญ

โทษทางวินัยส่วนใหญ่จะเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

3. ความรับผิดทางละเมิด                                

3.1  เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ / บุคคลภายนอก                                3.2  โดยเกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่

3.3  ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำเตือน 

1. การขาดราชการนานเกินกว่า 15 วันขึ้นไป ถูกพิจารณาไล่ออกสถานเดียว

2. วิธีการลดหย่อนโทษ เช่นรับราชการมานาน  ทำความดีมามาก หรือมาอยู่ใหม่ไม่มีประสบการณ์

3. การเซ็นต์เอกสารราชการโปรดระมัดระวังให้รอบคอบ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงิน  เช่น การเซ็นต์เชคคุณควรขีดเส้นยาวด้านหน้า-หลังเพื่อไม่ให้เกิดการแก้ไขเพิ่มเติมตัวเลขได้   การโต้แย้งไม่เห็นด้วยกับเรื่องใดๆก็ตามแต่ต้องเซ็นต์รับเพราะหัวหน้าบังคับให้พูดโต้แย้งด้วย และพยายามให้มีเพื่อนรับทราบเป็นพยานบุคคล นอกจากนี้จดหมายน้อยที่แนบเรื่องมาถ้าเก็บไว้ได้ก็ถือเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งเช่นกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดใจ

คำสำคัญ (Tags)#portfolio#กฎหมายน่ารู้#นสก.6

หมายเลขบันทึก: 126319, เขียน: 08 Sep 2007 @ 16:19 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)