โครงการพัฒนาผู้นำและผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          สวัสดีครับ ท่านผู้นำท้องถิ่น และผู้ติดตาม Blog ทุกท่าน สำหรับโครงการพัฒนาผู้นำและผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงกับการเพิ่มประสิทธิผลขั้นสูงในการทำงานและการสร้างภาวะผู้นำ กรณีศึกษา Covey’s 7 Habits workshop” The 7 Habits of Highly Effective People: เจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลสูง

ผมได้ทำมาทั้งสิ้น 3 รุ่นแล้วครับ สำหรับรุ่นที่ 3 นี้ ผมจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการถึง 160 คน ครับ               

 

 ผมได้ทำข้อสรุปจากการทำวิจัยในรุ่นนี้ที่มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 160 คน ได้มีผู้ที่ร่วมตอบแบบสอบถามกันทั้งสิ้น 82 ท่านด้วยกัน ซึ่งผมก็ได้นำข้อมูลมาทำสรุปให้ท่านได้ทราบกันดังนี้ครับ  

ข้อ 1 ผมได้ถามไปว่า ท่านคิดว่าภาวะผู้นำท้องถิ่น จำเป็นแค่ไหน มีผู้ตอบว่าจำเป็นระดับสูงมากถึง 75.60 % และบอกว่าจำเป็นระดับสูง ถึง 14%  

ข้อ 2 คุณสมบัติของภาวะผู้นำในท้องถิ่นที่พึงประสงค์ ให้เลือก 3 ข้อ ซึ่งผมมีตัวเลือกดังต่อไปนี้ -     มีคุณธรรม จริยธรรม -    การทำงานเป็นทีม -     ความฉลาดทางอารมณ์ -     วิสัยทัศน์ -     นวัตกรรม -     ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี -     การสื่อสาร -     ความรู้ -     การเจรจาต่อรอง -    ความคิดสร้างสรรค์ -     การบริหารความเปลี่ยนแปลง -     ฯลฯ   ซึ่งข้อ 2 นี้

อันดับ 1 ของคุณสมบัติของภาวะผู้นำในท้องถิ่นที่พึงประสงค์ก็คือ 79 คน จาก 82 คน หรือคิดเป็น 96.34% บอกว่า มีคุณธรรม

อันดับ 2 ของคุณสมบัติของภาวะผู้นำในท้องถิ่นที่พึงประสงค์ก็คือ 73 คน จาก 82 คน หรือคิดเป็น 89.02% บอกว่า มีการทำงานเป็นทีม

 

อันดับที่ 3 ของคุณสมบัติของภาวะผู้นำในท้องถิ่นที่พึงประสงค์ก็คือ 69 คน จาก 82 คน หรือคิดเป็น 84.15% บอกว่า มีวิสัยทัศน์

ข้อ 3 ผมได้ถามว่า ถ้าจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำ ท่านเห็นความสำคัญแค่ไหน มีผู้ตอบว่าเห็นสำคัญระดับสูงมากถึง 52.44 % และบอกว่าจำเป็นระดับสูง ถึง 35.37%

ซึ่งจากแบบสอบถามทั้ง 3 ข้อนี้แสดงให้เห็นถึงความสนใจในเรื่องภาวะผู้นำเป็นอย่างมาก ผมรู้สึกดีใจที่ทุกท่านเห็นความสำคัญของภาวะผู้นำ และในโอกาสต่อไปผมคงจะได้ให้ความรู้กับท่านในเรื่องภาวะผู้นำบ้างนะครับ

                                                                 จีระ  หงส์ลดารมภ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนมนุษย์กับดร.จีระ

คำสำคัญ (Tags)#ขอนแก่น

หมายเลขบันทึก: 125324, เขียน: 05 Sep 2007 @ 16:35 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ผมขอฝากสรุปงานครั้งนี้ไว้ให้ท่านที่สนใจได้อ่านกันนะครับ ในวันแรกผมติดธุระเลยไม่ได้ไปเลยใช้การเปิดวีซีดี ที่จัดทำขึ้นเพื่อปฐมนิเทศและกล่าวทักทายทุกท่านดังนี้ครับกล่าวแนะนำโครงการผ่านระบบวีซีดีโดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ§       เรามาฝึกให้ท่านทำงานดีขึ้น การแก้ปัญหายุคต่อไปต้องมีคุณธรรมและความรู้ อบต.ต้องแสวงหาปัญญาเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ§       พอทุกท่านได้รู้จักพวกเราแล้ว ก็อยากให้ทำโครงการต่อ§       ใน 3 วันนี้ อยากให้มีเบ็ดตกปลา คือเป็นสังคมที่แบ่งปันความรู้กัน หลังจากวันนี้ ควรทำงานต่อเนื่อง §       ทั้ง 4 จังหวัดที่มาวันนี้ก็มีความสำคัญกับประเทศไทย§       ครั้งที่ 2 เราไปจัดที่พัทยา มีผู้เข้าร่วม 50 ท่าน ก็ได้รับความรักและความอบอุ่นอย่างมาก การนั่งในห้อง ก็นั่งเป็นกลุ่มเพื่อหารือกัน แสดงความเห้นร่วมกัน ปัญญาเกิดในอบต.และเทศบาล ต้องบริหารปัญญาและความรู้ อบต.ต้องหาความรู้ตลอด§       จากการทำมา 2 ครั้งจำนวน 100 คน จะเห็นว่า 7Habitsเป็นประโยชน์ วันรุ่งขึ้นจะพูดเกี่ยวกับการมองลำดับความสำคัญ และมีเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง คือการจัดการความเสี่ยงให้ดี เน้นการลด เลิกอบายมุข มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ จะทำอย่างไรให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์ ผอ.สุพรรณ แสงทองจะนำตัวแทนกระทรวงวิทยาศาสตร์มารับฟังปัญหาและประสานงาน ความสำเร็จคือการทำงานอย่างต่อเนื่อง§       ผมได้หารือกับเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ทางอินเดียจะนำคณะมาดูงานที่ประเทศไทย แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรแบบนี้เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศด้วย ปฐมนิเทศ โดย รศ.ดร. มนตรี บุญเสนอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น§       โครงการนี้จะให้เบ็ดตกปลาซึ่งเป็นเครืองมือที่ช่วยให้ท่านเรียนรู้ตลอดชีวิตได้แก่§       ทฤษฎี 4 L’s เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยL ที่ 1 คือ วิธีการเรียนรู้ (Learning Methodology) เริ่มตั้งแต่การเริ่มสนใจหาความรู้ด้วยตัวเอง ใฝ่รู้ พยายามหาวิธีการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เน้นการคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น workshop การทำตอบโจทย์คำถามที่น่าสนใจ อาจมีการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ MultimediaL ที่ 2 คือ การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ (Learning Environment)บรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีนั้นจะทำไปสู่ Creativity เช่น§       การจัดสถานที่ให้มีมุมสำหรับการเรียนรู้ หรืออ่านหนังสือ หรือพุดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน§       การให้ความสำคัญกับวิธีการนั่งเรียน ประชุม หรือสัมมนา ใช้การจัดห้องเรียนแบบ U-Shape  หรือโต๊ะกลม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา สนุก สนใจ และรู้สึกมีส่วนร่วม §       สร้างบรรยากาศให้ Relax มีความทันสมัย มีมุมห้องสมุด / หนังสือดี ๆ  มีมุมกาแฟ Internet  เน้นปรัชญาการศึกษาแบบมีโค้ช มีพี่เลี้ยง มีผู้คอยอำนวยความสะดวกทางความรู้L ที่ 3 คือ โอกาสในการเรียนรู้  (Learning Opportunities)คือ โอกาสที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้เมื่อได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งโอกาสในการได้เรียนรู้และร่วมหารือกับวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะสามารถสร้างให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปแก้ปัญหา หรือสร้างมูลค่าเพิ่มได้L ที่ 4 คือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Communities) คือ การสร้างชุมชนในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นโดยอาจใช้ห้องเรียนเป็นจุดเริ่มต้นและขยายผลต่อไปยังกลุ่มเพื่อน ครอบครัว ชุมชน และสังคม§       8K’s§         Human Capital               ทุนมนุษย์§         Intellectual Capital                     ทุนทางปัญญา§         Ethical Capital                ทุนทางจริยธรรม§         Happiness Capital                     ทุนแห่งความสุข§         Social Capital                 ทุนทางสังคม§         Sustainability Capital      ทุนแห่งความยั่งยืน§         Digital Capital                  ทุนทาง IT§         Talented Capital             ทุนทาง             Knowledge, Skill และ Mindset§     6 ปัจจัยของความยั่งยืน ( Chira 's 6 factors ) 1) ให้ระยะสั้นสร้างความสมดุลในระยะยาว
2) สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติต้องไม่ถูกทำลาย
3) มีทั้งคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กันกับความเจริญ คือมีศีลธรรม คุณธรรมคู่ไปกับกับพัฒนา
4)คิดเป็นวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์เป็น หาความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นสังคมการเรียนรู้
5)ให้ประชากรส่วนใหญ่ของสังคม ชุมชนหรือประเทศ มีความเจริญเพิ่มขึ้นอย่างกระจาย ไม่ใช่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มเล็กๆ
6) เป็นการพัฒนาที่พึ่งตัวเอง self - reliance ไม่ใช่รอแบมือให้รัฐบาลมาช่วยอย่างเดียว
 กล่าวต้อนรับโดย คุณพงษ์เทพ มุสิเกตุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำและผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร เศรษฐกิจพอเพียงกับการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงในการทำงานและการสร้างภาวะผู้นำ กรณีศึกษา Covey’s 7 Habits workshop” The 7 Habits of Highly Effective People: เจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิภาพสูง รุ่นที่3  วันที่ 27 -29 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น จัดโดยมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ร่วมกับ Chira Academy และ PacRim Groupขอต้อนรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นซึ่งเริ่มก่อตั้งเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติ หรือทางอารยธรรม เช่น มีการค้นพบซากสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์อายุนับล้านปี พบชุมชนเมืองโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่ง ตลอดจนปราสาทขอมสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 ด้วยอารยธรรมที่สั่งสมมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 6 กิ่งอำเภอ 231 หมู่บ้าน 400,000 ครัวเรือน มีอบต.ทั้งหมด 192 แห่ง ประชากร 1.75 ล้านคนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมุ่งทำงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่นโดยมีวิสัยทัศน์ที่เน้นการเป็นองคกรที่เปนเลิศดานการบริหารจัดการ ภายใตหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาขอนแก่นใหเปนเมืองนาอยูวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ใหประชาชนมีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยางยั่งยืนผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาระบบบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย ภายใตหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน  งเสริมกระบวนการเรียนรูการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางความมั่นคงทางดานอาหารและการดํารงชีวิตในระดับครัวเรือน การพัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาขีดความสามารถการทํางานของบุคลากรใหเกิดกระบวนการที่ดี เรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง ไดแกการพัฒนาบุคลากร ภูมิปญญาการจัดการความรูองคกรแหงการเรียนรูการเรียนรูานระบบอิเล็กทรอนิกสการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนานิยม และวัฒนธรรมในการทํางาน สรางสภาพแวดลอมแหลงเรียนรูการศึกษาวิจัย และนวัตกรรมใหมที่เอื้อตอการเรียนรูแบบบูรณาการทั้งในและนอกระบบการศึกษา ผมขอขอบคุณทางมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ Chira Academy และ PacRim Group ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและขอขอบคุณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม ที่สนับสนุนการดำเนินการในครั้งนี้เป็นอย่างดี ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน มุ่งมั่นตั้งใจศึกษา อบรม และนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า ขออำนาจบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ จงคุ้มครอง อำนวยอวยชัยให้ทุกท่าน  คำกล่าวเปิดงานโดย คุณสุนทร สิริภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเรียน ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำและผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร เศรษฐกิจพอเพียงกับการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงในการทำงานและการสร้างภาวะผู้นำ กรณีศึกษา Covey’s 7 Habits workshop” The 7 Habits of Highly Effective People: เจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิภาพสูง รุ่นที่3  วันที่ 27 -29 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น จัดโดยมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ร่วมกับ Chira Academy และ PacRim Groupโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาผู้นำ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจากจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์  จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ดอยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ร้อยแก่นสาร ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์สนุก                          จังหวัดขอนแก่นมีหน้าที่หลักในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ดูแลอำนวยความเป็นธรรมของสังคม รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน และให้บริการประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง โดยอาศัยการบูรณาการ การบริหารจัดการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ทางจังหวัดขอนแก่นมีพันธกิจในการประสานและสนับสนุนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน             .ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นผู้เชี่ยวชาญและศึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์มานาน ผมได้เรียนหลักสูตรนายเรือเมื่อ 20 ปีมาแล้ว ท่านสอนวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นวิชาที่ก้าวหน้ามาก  ท่านก็ได้ยกทีมไปสอนทั่วโลก และท่านก็เขียนในบทความบ่อยๆ ท่านเป็นคนที่ย้อนกลับไปสอนฝรั่ง            โครงการ 3 วันนี้มีประโยชน์มาก 7 อุปนิสัย ถ้าทำครบหมด ตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่ไม่ไกล ควรทำให้ได้ทุกข้อ จะได้เป็นที่ยอมรับ 7 อุปนิสัยทำให้รู้เขารู้เรา ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงเสวนากับพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านการเมือง ท่านก็ถามว่า ผู้ปกครองที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง พราหมณ์ก็ตอบว่า ต้องมีคุณสมบัติ 13 ข้อ พระพุทธเจ้าทรงขอให้พราหมณ์ลดจำนวนลง พราหมณ์ก็ลดเป็น 3 ข้อได้แก่ มีวรรณะพราหมณ์ มีความรู้ และเป็นคนดี พระพุทธเจ้าทรงขอให้ลดอีก จึงเหลือคุณสมบัติ 2 ข้อคือ มีความรู้ และเป็นคนดี สรุปแล้วผู้บริหารที่ดีต้องมีความรู้ ถ้าทุกคนมีความรู้แล้วเพิ่ม 7 อุปนิสัยเข้าไป ก็จะประสบความสำเร็จ            ผมเชื่อว่าโครงการนี้จะมีประโยชน์ต่อการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและบริการประชาชน พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย สร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของทุกกระทรวงและทุกภาคส่วน เสริมสร้างระบบและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และเป็นผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง   เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนำแนวทางการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มากำหนดเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละหมู่บ้านและชุมชน สนับสนุนการดำเนินการด้านการปฏิรูปการเมืองการปกครอง ตลอดจนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ด้วยการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการปฏิรูประบบบริหารราชการ ด้วยการพัฒนาระบบบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดในทุกระดับ ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และเป็นระบบที่มุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์ของงาน และจัดให้มีระบบควบคุมภายในทั้งด้านระบบงาน ระบบเงิน และผลงาน เพื่อกำกับดูแลให้การทำงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ผมขอขอบคุณทางมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ Chira Academy และ PacRim Group ที่เล็งเห็ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม ที่สนับสนุนการดำเนินการในครั้งนี้เป็นอย่างดี ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน มุ่งมั่นตั้งใจศึกษา อบรม และนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า ขออำนาจบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ จงคุ้มครอง อำนวยอวยชัยให้ทุกท่านสุขสวัสดีตลอดการอบรมและเดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพ บัดนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้ว จึงขอเปิดการอบรมครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง กิจกรรมพิเศษ Team Building โดย รศ.ดร. มนตรี บุญเสนอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น§       ผู้นำต้องบริหารความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ§       ต้องปรับปรุงกระบวนทัศน์การทำงานอย่างต่อเนื่อง เช่น แต่ก่อน นาฬิกาสวิสมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 80 ของโลก และนาฬิกาญี่ปุ่นมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 20 ของโลก ปัจจุบันนี้ นาฬิกาญี่ปุ่นมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 80 ของโลก ในขณะที่ นาฬิกาสวิสมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 20 ของโลก เนื่องจากการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง§       รูปแบบการปรับปรุงไม่แน่นอนตายตัว ต้องเลือกแบบที่เหมาะสมที่สุด§       ทุกคนต้องมีส่วนร่วมและทำงานเป็นทีม§       ปัจจัยสู่ความสำเร็จคือ ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และมองในมุมกว้าง คิดนอกกรอบ§       เกมสามเหลี่ยมพิศวง§       กติกา สร้างสามเหลี่ยมด้านเท่า 4 รูปด้วยไม้จิ้มฟัน 6 อัน โดยไม่หักไม้ ภายในเวลา 10 นาที ใช้ไม้จิ้มฟัน 12 อันต่อสามเหลี่ยมด้านเท่าให้ได้มากที่สุด §       บทเรียน §       การคิดนอกกรอบทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่ง และต้องรู้จักปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง§       เกมร้อยใจเป็นหนึ่ง§       กติกา ให้สมาชิกในกลุ่มส่งหนังยางด้วยหลอดกาแฟที่คาบไว้ที่ปากไปยังคนถัดไป จนคนสุดท้าย แล้วส่งกลับ ถ้าหล่น ต้องกลับมาเริ่มใหม่ §       บทเรียน §       ถ้าไม่พัฒนา จากที่เคยชนะก็ไม่ชนะอีกแล้ว§       ต้องเปลี่ยนโลกทัศน์§       เวลาร่วมทีม เราเลือกไม่ได้ เพราะจะมีคนมีความสามารถคละกัน ถ้าตนเองไม่ถนัด ก็ต้องเอาใจใส่มากขึ้น §       หลังจากผู้นำส่งต่อแล้ว ก็ต้องกำกับดูแล ตั้งแต่ต้นจนจบ §       ต้องแก้ปัญหาร่วมกันในทีม นำส่วนเก่งของคนหนึ่งไปสอดประสานส่วนด้อยของอีกคนหนึ่ง การบรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โดย รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์§       ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง§       เศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกระดับ ไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรกร§       เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่การลดการบริโภค แต่ขึ้นอยู่กับเหตุผลการใช้เงิน §       เศรษฐกิจพอเพียงอนุญาตให้ใช้ของแพงได้แต่ต้องรู้จักพอประมาณ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น§       เศรษฐกิจพอเพียงอนุญาตให้กู้ยืมได้ แต่ต้องมีเหตุผลและส่งคืนได้§       เศรษฐกิจพอเพียงอนุญาตให้ทำโครงการใหญ่ได้แต่ต้องมีเหตุผลรู้จักพอประมาณ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น§       ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มคุณภาพการให้บริการ ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาการดำเนินงาน ความซื่อสัตย์สุจริต§       ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ ช่วยเพิ่มผลผลิตในระยะยาว สร้างความมั่นคง ลดความเสี่ยง ลดความเสียหาย เป็นการพิจารณารอบด้าน สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เป็นการพิจารณาในกรอบระยะยาว การพยากรณ์ประโยชน์ การพยากรณ์ค่าเสียโอกาสของปัจจัย§       การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล ช่วยบริหารความไม่แน่นอน บริหารความเสี่ยง ลดความเสียหาย สร้างความมั่นคง ความยั่งยืน การระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินปัจจัยเสี่ยง (ความรุนแรงและโอกาส) การหามาตรการบริการความเสี่ยง§       การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้พอเพียงต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน§       เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ§       เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม เช่น มีความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตบรรยายเรื่อง ความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศไทย โดย คุณสุพรรณ แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์§       ท่านเป็นนักการเมืองก็ต้องอยู่บนผลงานของตนเองและทำให้ประชาชนพอใจ§       พวกเราจะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเติมให้ชุมชนของท่านให้อยู่ดีมีสุขตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล§       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่มีหน่วยงานในภูมิภาค จึงมีคลินิคเทคโนโลยีซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคเพื่อให้สามารถนำความรู้จากมหาวิทยาลัยหรือผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงและช่วยให้นักวิจัยทำงานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการในท้องถิ่นมากขึ้น คลินิคเทคโนโลยีจะให้คำแนะนำ สร้างและพัฒนาเครือข่ายและเชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆเพื่อช่วยแก้ปัญหาท้องถิ่น§       ตอนที่ไปร่วมโครงการสร้างสังคมการเรียนรู้ที่อบต.คูขาด จ.นครราชสีมา ชาวบ้านก็ขอให้วิจัยดินเพราะแล้งติดต่อกันมานาน 7 ปี จึงได้มอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับผิดชอบเรื่องนี้§       ทางคลินิคก็เคยร่วมกับมหาวิทยาลัยราม