ปัญหาอย่างหนึ่งของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกเสนอคือ  ไม่รู้จะบันทึกเสนอว่าอย่างไร  จึงใช้วิธีบันทึกกว้างๆ  คือ  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา  หมายความว่า  จะทำอะไร  หรือสั่งอย่างไรก็แล้วแต่  ให้บอกมา  ข้าพเจ้าได้เสนอท่านแล้ว  ซึ่งบางครั้งก็จะได้คำตอบบันทึกกลับมาว่า พิจารณาแล้ว  เพราะผู้บริหารก็ไม่รู้จะทำอะไร
                ปัญหาข้างต้นดูจะเป็นโจ๊กนะครับ  เพราะผู้บริหารก็ไม่รู้ว่าจะให้ทำอะไรเหมือนกัน  แท้ที่จริงแล้วการบันทึกเสนอที่ดีควรมีการสรุปสาระสำคัญ  และลงท้ายได้หลายลักษณะ  เช่น
                จึงเรียนมาเพื่อสั่งการ  กรณีนี้ต้องการคำตอบว่าจะให้ทำอย่างไร  หรือให้ใครทำ  ก็สั่งมาเถิด  จะได้ทำได้ถูกหรือแจ้งผู้ได้รับคำสั่งได้ถูก  ซึ่งก็ยังเป็นการเสนอที่กว้างอยู่
                จึงเรียนมาเพื่อแจ้ง......, จึงเรียนมาเพื่อมอบ.....  กรณีนี้ช่วยประหยัดเวลาของผู้บริหารได้มากขึ้น  เพราะรู้ว่าเรื่องนั้นๆ มีใครที่เกี่ยวข้องบ้าง  แต่ก็อย่าเพิ่งวางใจเพราะบางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องแจ้ง  หรือต้องมอบเหมือนๆ กัน
                บันทึกที่มักสับสนที่สุด  คือ  การขออนุมัติ  ขออนุญาต  และขอความอนุเคราะห์  ผมลองเปิดพจนานุกรมดูทั้ง 3 คำ  มีความหมายดังนี้
                อนุมัติ  ก.  ให้อำนาจกระทำการตามระเบียบที่กำหนดไว้  กรณีการอนุมัตินี้จึงมักใช้กับการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเงิน  เช่น  การอนุมัติโครงการ  การอนุมัติไปราชการ  แปลว่าการอนุมัตินั้น  ผู้ได้รับอนุมัติต้องทำตามระเบียบ  จะทำผิดระเบียบมิได้
                อนุญาต  ก.  ยินยอม  ยอมให้  ตกลง  กรณีการขออนุญาตจึงมักใช้ตามระเบียบปฏิบัติ  และไม่เกี่ยวกับการเงิน  แต่การทำกิจกรรมนั้นต้องได้รับการยินยอมจากผู้บริหารด้วย  เช่น การลา
                อนุเคราะห์  ก.  เอื้อเฟื้อ  ช่วยเหลือ  กรณีการขอความอนุเคราะห์  จึงไม่ใช่การปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับโดยตรง  แต่เป็นการขอความช่วยเหลือ  หรือการขอให้อำนวยความสะดวกในลักษณะต่างๆ  ซึ่งอาจมีระเบียบปฏิบัติ  หรือไม่มีระเบียบปฏิบัติก็ได้  เช่น  ขอให้ประชาสัมพันธ์  ขอยืมวัสดุ  สิ่งของ  อุปกรณ์
                ดังนั้น  การอนุมัติ  อนุญาต  และอนุเคราะห์  ทั้งผู้เสนอและผู้บริหาร  จึงต้องมีความเข้าใจตรงกันด้วย  ทั้งในการเสนอและการสั่งการ
                มีเรื่องเล่าว่า  มีผู้บริหารเกษียณอายุราชการแล้ว  แต่ยังทำใจไม่ได้  จึงกำหนดให้ภรรยาต้องบันทึกรายการปฏิบัติงานประจำวัน  เสนอใส่แฟ้มให้พิจารณาสั่งการ  อาทิเช่น
                1.  บันทึกเสนอ  รายการอาหารเช้าวันพรุ่งนี้  ได้แก่  น้ำส้ม  กาแฟ  ขนมปัง  ไข่ดาว  เห็นสมควรประการใดโปรดสั่งการ
                     บันทึกสั่งการ  1. เห็นชอบ  2. ให้เพิ่มมะละกอสุก  3. ต่อไปให้เลือกน้ำส้ม  หรือกาแฟ  อย่างใดอย่างหนึ่ง  เพราะเป็นการสิ้นเปลือง
                2.  บันทึกเสนอ  เนื่องจากของใช้ประจำวัน  อาทิ  ผงซักฟอก  น้ำมันพืช  กระดาษทิชชู่  หมด  จึงขออนุมัติซื้อเพิ่มเติมในวงเงิน 1,000 บาท
                     บันทึกสั่งการ  1. อนุมัติในหลักการ  2. การขออนุมัติครั้งต่อไปให้ใส่รายละเอียดของรายการวัสดุ  และราคากลาง  มาประกอบการพิจารณาด้วย
                เป็นไงครับ  ผู้บริหารตลอดชีพ 
                การบริหารไม่ยากอย่างที่คิด  จริงๆ