ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น ในเรื่องกฏ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ  เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน