ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น ในเรื่องกฏ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ  เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทีม KM yru

คำสำคัญ (Tags)#ชุมชน#ม.ราชภัฏยะลา

หมายเลขบันทึก: 12493, เขียน: 17 Jan 2006 @ 14:12 (), แก้ไข: 17 May 2012 @ 19:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 14, อ่าน: คลิก


ความเห็น (14)

yru
IP: xxx.29.32.250
เขียนเมื่อ 

ขอให้ปรับปรุงกฏระเบียบของการบริหารงานบุคลากรให้มีสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันด้วย

เพื่อสร้างให้ขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในสายลูกจ้างชั่วคราวด้วย

nara
IP: xxx.29.32.249
เขียนเมื่อ 

อยากทราบขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

IP: xxx.29.32.5
เขียนเมื่อ 

อยากจะให้มีการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระดับอุดมศึกษาไว้ด้วยกัน เพราะบางเรื่องผมอาจจะไม่มีความรู้เลย อีกอย่างคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานบุคคลจะไม่ทราบว่ามีหนังสือราชการหรือมีระเบียบปฏิบัติอะไรบ้างที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น กว่าเมื่อก่อน จึงมีข้อเสนอดังนี้

            1.จัดรวบรวมความรู้ให้เป็นหมวดหมู่

            2.ทำเผยแพร่ในเวบของของกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ

            3. เผยแพร่สรุปรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

        จาก กฤษฎา

 

ผู้สนใจเกี่ยวกับ กฏระเบียบฯ
IP: xxx.29.32.5
เขียนเมื่อ 

ผมอยากให้มหาวิทยาล้ยจัดความรู้ในเรื่องกฏ ระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ และสามารถสืบค้นหาได้ง่าย ๆ เพื่อความสะดวกให้กับบุคลากรภายในองค์กร

ศิริชัย นามบุรี
IP: xxx.29.32.5
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งกับผู้เสนอครับ องค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรเองของ ม.ราชภัฏยะลา ขณะนี้ ยังขาดการรวบรวมและนำเสนออย่างเป็นระบบ ไม่สะดวกต่อการใช้งานอย่างยิ่ง การใช้เทคโนโลยี KM มาช่วย น่าจะทำให้อาจารย์ นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้และเข้าใจองค์กรนี้มากยิ่งขึ้น (ลดภาระงานเจ้าหน้าที่ในการตอบคำถามอีกด้วย) ตัวอย่างข้อมูลที่ควรนำเสนอ

  • ประวัติของมหาวิทยาลัย โดยละเอียดและภาพประกอบและเหตุการณ์สำคัญขององค์กรแห่งนี้
  • ระเบียบการ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวกับข้องกับองค์กร (โดยเฉพาะที่ทันสมัย ฉบับล่าสุด)
  • ขั้นตอนปฏิบัติงานต่าง ๆ ในองค์กร (ทั้งของบุคลากรและนักศึกษา)
  • หลักสูตรที่เปิดสอนปัจจุบัน และ อนาคต
  • ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักศึกษา
  • และอื่น ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับองค์กรนี้
Y2K
IP: xxx.29.32.225
เขียนเมื่อ 

ขอให้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดอบรมเจ้าหน้าที่ทางคอมพิวเตอร์1.เรื่องการจัดการระบบคอมพิวเตอร์.

2.เทคนิคต่างๆในระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์

*เพื่อประโยชน์และคุณภาพของผู้ปฏิบัติงาน

-----------------------------------------------------------------

วิชา นามดี
IP: xxx.29.32.250
เขียนเมื่อ 

การปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและจำนวนบุคลากรนั้น

    เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีบุคลากรสายสนับสนุนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเยอะและมีการปรับเปลี่ยนออกไปทำงานที่อื่นอยู่ตลอด  เนื่องจากขาดกำลังใจไม่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การปฏิบติงาน  ดังนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอเสนอความเห็นดังต่อไปนี้

  1.แปลงสภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยให้มีคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยนาลัยโดยเฉพาะดำเนินการโดยระเบียบที่กำหนดโดยสภามหาวิทยาลัย

  2.กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้บุคลากรเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาความรู้และอาจพัฒนาเป็นการให้ทุนต่อไปได้

  ผมขอเสนอความเห็นในการปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพียงเท่านี้ก่อนและผมจจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปครับ

 

 

 

 

กฤษฎา
IP: xxx.29.32.250
เขียนเมื่อ 

จริง  ๆแล้วผมก็ไม่มีความรู้มากนัก แต่ก็ได้อ่านและได้ฟังมาบ้าง จึงขอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้

    1. การเปลี่ยนสภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่น่าจะกระทำได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย อนุญาตให้จ้างเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยที่จะต้องออกนอกระบบราชการ ซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยเดิม 20 กว่าแห่งเท่านั้น และมหาวิทยาลัยของเราไม่ได้รับอนุมัติให้จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย แต่ได้รับอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ จำนวน 37 ตำแหน่ง

    2.ถ้าจะหมายถึงเปลี่ยนสภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานราชการนั้น  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนดให้ทำได้ในกรณีที่มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว ติดต่อกัน 5 ปีเท่านั้น ที่สามารถปรับเปลี่ยนมาเป็นพนักงานราชการได้ทันที ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่มีลูกจ้างชั่วคราวในลักษณะนี้ จึงไม่สามารถทำได้

    3. ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด สภามหาวิทยาลัยน่าจะไม่สามารถออกระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานราชการได้ แต่ถ้าในกรณีที่เป็นเรื่องที่ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยเองอาจกระทำได้

    4. ตำแหน่งพนักงานราชการเป็นตำแหน่งที่ทดแทนลูกจ้างชั่วคราวในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตระหนักในเรื่องนี้ดี โดยได้ขออนุมัติกรอบเบื้องต้นไปแล้ว และได้อนุมัติมา 37 อัตรา ซึ่งสามารถจ้างได้ทันทีประมาณ 18 อัตรา ส่วนอีก 19 อัตราสามารถจ้างได้เมื่อลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ นอกจากนั้นแล้วมหาวิทยาลัยโดยทุกส่วนราชการได้จัดทำรายละเอียดภาระงานและภาระงานสอนของคณะและหน่วยงานสนับสนุนส่งถึงสกอ.เพื่อพิจารณาแล้วประมาณ 150 ตำแหน่ง เข้าใจว่าอยู่ระหว่างการพิจารณา เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่และสกอ.อาจจะต้องใช้เวลาพิจารณานานพอสมควร เนื่องจากส่งไปพร้อมกันประมาณ 49 มหาวิทยาลัย ทั้งราชภัฏราชมงคลด้วย

    5. ผมคิดว่าผู้บริหารก็คำนึงถึงลูกจ้างชั่วคราวค่อนข้างมาก เพียงแต่ บางเรื่องก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยอย่างเดียว เป็นเรื่องนโยบายจากข้างบนหลาย ๆ หน่วยที่เกี่ยวข้อง

    6. สามารถอ่านเรื่อง พนักงานราชการ เพิ่มเติมได้ที่http://www.ocsc.go.th/project/index_emp.asp

หากมีอะไรเพิ่มเติม ก็สามารถพูดคุยกันได้และขอเชิญผู้มีความรู้ช่วยชี้แนะเพิ่มเติมในบอร์ดของเราด้วยครับ

อาจารย์จิ๊
IP: xxx.113.77.68
เขียนเมื่อ 

ขอร่วมแสดงความคิดเห็นในการบรรจุรับราชการและพนักงานราชการ ตำแหน่งอาจารย์ ที่แสนจะยากเย็น น่าเห็นใจคนจบใหม่ต่อให้จบดอกเตอร์เมืองนอกก็เถอะ เดี๋ยวนี้หางานยาก ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ในปัจจุบันนี้ และอนาคตอันใกล้นี้ การรับแต่งตั้งให้บรรจุเป็นข้าราชการ น้อยมากหรือไม่มีแล้วก็ว่าได้  ดังนี้ เมื่อท่านที่ยังรับราชการอยู่ก็ขอให้ทำงานให้สมกับการผ่านการคัดเลือกมา และจงภาคภูมิใจเถิดว่า ได้เป็นข้ารับใช้แผ่นดิน เฉกเช่น ข้าหลวง ข้าพระบาทในสมัยโบราณ หากพูดภาษาธรรมก็คือ สร้างกรรมเก่าดี เคยรับใช้แผ่นดินมา ชาตินี้ จึงยังคงได้ทำหน้าที่อันนี้ต่อไป  แต่อนิจจา ได้ยินได้ฟังมา ปัจจุบัน ความภาคภูมิใจดังกล่าวกลับหมดไป ทั้งนี้เพราะไปมัวห่วงพะวงกับเรื่องของ เงินเดือน ค่าตอบแทนต่างๆ มากกว่า ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการไทย บางคนถึงกับคำนวนดูว่า คุ้มไม่คุ้ม ลาออกจากราชการไป หรือทำทีทำท่าจะไปไม่ไป ขอบอกแบบฟันธงว่า  อย่าไปเลย  ท่านจะได้เก็บภาพความทรงจำในการทำงานของชีวิตนี้ในฐานะข้าราชการไทย เอาไว้ให้ลูกหลานฟังและได้เห็นถึง เครื่องราชบรรณาการ ที่ทรงคุณค่า ประดับบารมี ซึ่งน้อยนักที่คนในโลกนี้จะได้รับ เพราะประเทศไทยเรา ยังคงมีสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่ง อาจเรียกได้ว่า เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีความสมสง่าควรค่าแก่การภาคภูมิใจ สำหรับตัวผู้เขียนเอง ขอย้ำว่า แสนจะปลาบปลื้มที่มีโอกาส เป็นข้าราชการไทย 

       แต่เมื่อโลกเปลี่ยนไป น้องๆ ที่จะก้าวมาทำงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ขอรัฐ แม้ว่าจะเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งต่างๆ หรือรวมถึง ตำแหน่ง อาจารย์ ก็ขอให้ทำหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถ เพราะเข้าใจดีว่า การมาทำงานอย่างนี้ ก็ต้องมีใจรักงานราชการอยู่แน่นอน การได้รับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้น ก็ขอให้รู้จักใช้รู้จักจ่าย เพราะจากการสำรวจและสืบเสาะมาพบว่า ไม่มีข้าราชการคนใดรวยเพราะเงินเดือน ที่รวยกัน อาจเพราะมีทุนเดิม มีงานเสริม มีโอกาสในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ก็ไม่เป็นไร ยุคนี้ ต้องน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างจริงจัง เพื่อให้การดำรงชีวิตมีสุข บนฐานของความเป็นจริง และสร้างอนาคตได้ 

           สุดท้ายไม่ขอวิพากษ์วิจารย์ใครๆ การทำงานย่อมต้องมีปัญหา ขอให้ใช้ปัญญา อย่างใช้อารมณ์ บอกกันมาไม่รู้กี่สิบชั่วคน แต่ไม่มีใครเอาไปปฏิบัติ  พูดง่ายๆ ว่า อย่าวิป (โยค)ทางอารมณ์ ทำงานให้เป็นสุข ขอให้มีความสุขกันทุกคน อย่างได้คิดพยาบาทจองกรรมจองเวร แค้นเคืองหรือทำร้ายกันเลย โลกทุกวันจะเหลือร่มโพธิ์เดียวแล้ว หากเคยฟังมา ก็คือ จะเหลือแต่คนดี คนไม่ดีจะไปหมด ขอให้จำไว้นะ ถ้าอยากอยู่ดูโลกนาน ๆ อย่าทำร้ายคนอื่น   ขอขอบคุณที่อ่าน ...

อาจารย์จิ๊
IP: xxx.113.77.68
เขียนเมื่อ 

ขอร่วมแสดงความคิดเห็นในการบรรจุรับราชการและพนักงานราชการ ตำแหน่งอาจารย์ ที่แสนจะยากเย็น น่าเห็นใจคนจบใหม่ต่อให้จบดอกเตอร์เมืองนอกก็เถอะ เดี๋ยวนี้หางานยาก ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ในปัจจุบันนี้ และอนาคตอันใกล้นี้ การรับแต่งตั้งให้บรรจุเป็นข้าราชการ น้อยมากหรือไม่มีแล้วก็ว่าได้  ดังนี้ เมื่อท่านที่ยังรับราชการอยู่ก็ขอให้ทำงานให้สมกับการผ่านการคัดเลือกมา และจงภาคภูมิใจเถิดว่า ได้เป็นข้ารับใช้แผ่นดิน เฉกเช่น ข้าหลวง ข้าพระบาทในสมัยโบราณ หากพูดภาษาธรรมก็คือ สร้างกรรมเก่าดี เคยรับใช้แผ่นดินมา ชาตินี้ จึงยังคงได้ทำหน้าที่อันนี้ต่อไป  แต่อนิจจา ได้ยินได้ฟังมา ปัจจุบัน ความภาคภูมิใจดังกล่าวกลับหมดไป ทั้งนี้เพราะไปมัวห่วงพะวงกับเรื่องของ เงินเดือน ค่าตอบแทนต่างๆ มากกว่า ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการไทย บางคนถึงกับคำนวนดูว่า คุ้มไม่คุ้ม ลาออกจากราชการไป หรือทำทีทำท่าจะไปไม่ไป ขอบอกแบบฟันธงว่า  อย่าไปเลย  ท่านจะได้เก็บภาพความทรงจำในการทำงานของชีวิตนี้ในฐานะข้าราชการไทย เอาไว้ให้ลูกหลานฟังและได้เห็นถึง เครื่องราชบรรณาการ ที่ทรงคุณค่า ประดับบารมี ซึ่งน้อยนักที่คนในโลกนี้จะได้รับ เพราะประเทศไทยเรา ยังคงมีสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่ง อาจเรียกได้ว่า เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีความสมสง่าควรค่าแก่การภาคภูมิใจ สำหรับตัวผู้เขียนเอง ขอย้ำว่า แสนจะปลาบปลื้มที่มีโอกาส เป็นข้าราชการไทย 

       แต่เมื่อโลกเปลี่ยนไป น้องๆ ที่จะก้าวมาทำงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ แม้ว่าจะเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งต่างๆ หรือรวมถึง ตำแหน่ง อาจารย์ ก็ขอให้ทำหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถ เพราะเข้าใจดีว่า การมาทำงานอย่างนี้ ก็ต้องมีใจรักงานราชการอยู่แน่นอน การได้รับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้น ก็ขอให้รู้จักใช้รู้จักจ่าย เพราะจากการสำรวจและสืบเสาะมาพบว่า ไม่มีข้าราชการคนใดรวยเพราะเงินเดือน ที่รวยกัน อาจเพราะมีทุนเดิม มีงานเสริม มีโอกาสในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ก็ไม่เป็นไร ยุคนี้ ต้องน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างจริงจัง เพื่อให้การดำรงชีวิตมีสุข บนฐานของความเป็นจริง และสร้างอนาคตได้ 

           สุดท้ายไม่ขอวิพากษ์วิจารย์ใครๆ การทำงานย่อมต้องมีปัญหา ขอให้ใช้ปัญญา อย่างใช้อารมณ์ บอกกันมาไม่รู้กี่สิบชั่วคน แต่ไม่มีใครเอาไปปฏิบัติ  พูดง่ายๆ ว่า อย่าวิป (โยค)ทางอารมณ์ ทำงานให้เป็นสุข ขอให้มีความสุขกันทุกคน อย่างได้คิดพยาบาทจองกรรมจองเวร แค้นเคืองหรือทำร้ายกันเลย โลกทุกวันจะเหลือร่มโพธิ์เดียวแล้ว หากเคยฟังมา ก็คือ จะเหลือแต่คนดี คนไม่ดีจะไปหมด ขอให้จำไว้นะ ถ้าอยากอยู่ดูโลกนาน ๆ อย่าทำร้ายคนอื่น   ขอขอบคุณที่อ่าน ...

yru
IP: xxx.29.32.250
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับการรวบรวมกฎระเบียบ  คำสั่ง  หรือมติที่ประชุมไว้ด้วยกัน  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  มีมาตรฐาน  เป็นระบบเพราะการปฏิบัติงานนอกจากจะใช้หลักปกครองซึ่งเป็นนามธรรมจะต้องมีหลักนิติศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมด้วยและจะเกิดผลให้ทุกฝ่ายมีความรู้ในการปฏิบัติงานและสามารถนำพามหาวิทยาลัยพัฒนายิ่งๆขึ้นในอนาคตได้

สำหรับการรวบรวมกฎ  ระเบียบ  คำสั่ง มตินั้น ควรอยู่ในที่เห็นได้ง่ายควรมีเว็บเพจเป็นของตัวเองในเว็บมหาวิทยาลัย 

dfhdfh
IP: xxx.26.241.107
เขียนเมื่อ 

ส่งต่อด้วยนะ .นี่โทดนะ ห้ามส่งกลับ

มีคนส่งให้อ่ะ .ขอโทษจริงๆ

อ่านแล้ว อย่าหยุด กรุณาอ่านต่อ เพราะ

คุนได้โดนคำสาปนี้ไปแล้ว…. อ่านต่อ

เลย

เป็น เรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนึงใน

จ. พิษณุโลก เด็กคนนี้ชื่อนิ้งเป็นเด็กนัก

เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ สาม วันนั้นเป็น

วันสอบซ่อม นิ้งได้มาที่ รร เพื่อที่จะ

สอบซ่อม ระหว่างที่รอเพื่อน ๆ อยู่นั้น

นิ้ง ก้อเหลือบไปเห็นสิ่ง ๆ หนี่ง เขาเดิน

เข้าไปใกล้ ๆ กับสิ่ง ๆ นั้น มันคือกล่อง

ใส่กระดาษกล่องหนึ่ง นิ้งนั้นไม่รู้ว่าใน

นั้นมีอะไร แต่เขาก้อได้เก็บกล่องนั้นไป

หลังจากที่เขาสอบซ่อมเสร็จแล้ว นิ้ง

และเพื่อน ๆ ก้อกลับบ้านทันที พวกเขา

อยากรู้ว่าในกล่องนั้นมีอะไรซ่อนอยู่ ตก

กลางคืนนิ้งและเพื่อน ๆ ก้อไปสนาม เตะ

เล่นและเปิดกล่อง ๆ นั้น ข้างในกล่องมี

กระดาษสีดำเขียนอยู่หนึ่งแผ่น ใน

กระดาษแผ่นนั้นเขียนไว้ว่า * สวัสดี เรา

ชื่อ”เปลวเทียน”เป็นเด็กนักเรียนคนนึง

เราถูกฆาตกรโรคจิด ข่มขืนและค่าหมก

อยู่ในป่าแห่งหนี่ง ที่นั่นหนาวเหน็บไม่มี

แม้แต่เสียงหายใจของมนุษย์ เรา

พยายามร้องให้คนมาช่วยแต่ก้อไม่มีใคร

มา ตอนนี้เราเหงาเหลือเกิน จะมีใครมา

อยู่เป็นเพื่อนเราบ้างไหม ถ้าเทอไม่

อยากให้เราลากเทอมาอยู่เป็นเพื่อนกับ

เรา จากนี้ไปเป็นเวลา 7 ชั่วโมง ขอให้

เทอก็อปข้อความข้างบนนี้ ส่งต่อให้สื่อ

อะไรก้อได้ เป็นจำนวน 10 coppy แต่

ถ้าเธอไม่ทำตาม อีก 7 ชั่วโมงนี้ฉันจะ

ไปตามเทอมาอยู่เป็นเพื่อน * หลังจาก

ที่นิ้งได้อ่านนั้น เทอก้อไม่เชื่อ และคิดว่า

มีคนมาแกล้งเป็นเพียงแค่เรื่องไร้สาระ

และไม่ยอมทำตาม 7 ชั่วโมงให้หลัง นิ้ง

และเพื่อน ๆ ก้อตาย โดยที่ไม่มีสาเหตุ

**** เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง จนถึงขณะนี้

หมอและตำรวจยังไม่สามารถรู้ได้ว่า เด็ก

เหล่านั้นตายได้เช่นไร _ ตอนนี้พวกเท

อได้อ่านกระทู้นี้ ก้อคงได้รับผลกระทบ

เหมือนกันหมด นั่นคือ เทอจะต้อง

copy ข้อความนี้เป็นจำนวน 10 copy

แต่ถ้าเทอไม่ทำตาม ก็จะมีอันเป็นไป

ศรินพรรณ
IP: xxx.29.9.13
เขียนเมื่อ 

รับทำรายงานคณะบริหารเอกการจัดการทั่วไปเอกบัญชีเอกการเงินทุกรายวิชา [email protected]

คลิ๊กเลยสมัครง่ายได้ตังค์ชัวร์
IP: xxx.27.209.38
เขียนเมื่อ 

คลิกเลย : http://Toeihom.dubaimlm.com/

แค่คุณกรอกข้อมูลสมัครทางเว็บก้อได้รับเลยขั้นแรก 100$ ง่ายๆอ่านเจอมา ลองสมัครได้จิงๆ ยืนยันได้

เพราะได้มาแล้วได้ ATM มากดตังค์แค่สมัครฟรีๆ ถ้าครบ50 คน

ก็จะได้รับเงินแล้วขอแนะนำธุรกิจตัวใหม่จากต่างประเทศ(เศรษฐีดูไบ dubai)

สมัครฟรีทิ้งไว้เล่นๆก่อนก็ได้ ไม่เสียหายอะไร สมัครปุ๊บได้ 100 เหรียญเลยและจะมี

Down Line (ทั่วโลก) ต่อทันที สมัครได้เพียงแค่ประมาณ 1วันมี Down Line (ทั่วโลก)

แล้วเป็นร้อยคนบริษัท DUBAI MLM เปิดตัวเป็นทางการในวันที่ 31 มี.ค.2551

บริษัทเปิดมาปีกว่า ตอนนี้ มีสมาชิกกว่า 1,100,000 คนเป็นบริษัทที่มีการจัดอันดับการเจริญเติบโตสูงสุด ในขณะนี้ ดูข้อมูลการเติบโตได้ที่ http://alexa.com/

สมัครฟรี: ผู้สมัครรับ 100 ดอลล่าร์ (ดอลลาร์ละ 34 บาท)แนะนำตรงรับ 25 ดอลล่าร์ ต่อ สมาชิก 1 คน

ใต้สายงานทั้งหมดรับ 1 ดอลล่าร์ต่อคน จนถึงชั้นที่ 50 (2 ยกกำลัง 50.รายได้มหาศาล)

*** สายงานเป็น binary (2 สาย) บริษัทจัดต่อสายงานให้อัตโนมัติ 1 ข้างมีสมาชิกบางท่านที่สมัครแล้ว

รุ่งขึ้นมีสมาชิกเป็นพันคนจากทั่วโลกมาต่อให้ลองสมัครดูไม่เสียหายอะไร แถมได้ตังค์ใช้ฟรีๆ

เป็นธุรกิจซึ่งเปิดตัวในวันที่ 31 มี.ค.2551โดยบริษัทจะให้เงิน 100 เหรียญสำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกนะ

และถ้าเราแนะนำเพื่อนให้มาสมัคร เราได้ฟรีๆอีก 25 เหรียญ

คลิกเลย : http://Toeihom.dubaimlm.com/

น่าเชื่อถือตรงที่เราไม่ต้องเสี่ยงนำเลขบัญชีเรากรอกข้อมูลให้เค้าแต่เค้าจะส่งบัตร

ATM มาให้เราตามที่อยู่ที่เรากรอกไปอ่ะพอเราได้รับบัตร ATM จากไปรษณีย์

เราก้อกดเงินใช้ได้เลยและก้อไม่ใช่ที่ให้คลิก banner อะไรนั่นด้วยวิธีสมัครง่าย มากๆ

คลิกเลย : http://Toeihom.dubaimlm.com/

1. เข้าเว็บ : http://Toeihom.dubaimlm.com/

2. แล้วไป Register Now เมนูด้านบน หรือ ปุ่มด้านล่างของเว็บค่ะ
3. กรอกข้อมูลต่อไปนี้ เป็นภาษาอังกฤษนะ

Sponsor ID: (มันมีอยู่แล้ว : เป็น ID ของเราที่แนะนำคุณมาลงทะเบียนเพื่อรับเงิน)

First Name: ชื่อจริง

Last Name: นามสกุล

Address 1: บ้านเลขที่, ถนน

Address 2: ตำบล, อำเภอ

City: จังหวัดState: ไม่ต้องใส่

Postal Code: รหัสไปรษณีย์

Country: Thailand

Daytime Phone Number: หมายเลขโทรศัพท์เวลากลางวัน (ใส่แต่ตัวเลขนะคะเช่น 0861840299

Phone Type: ประเภทโทรศัพท์ : ธุรกิจ/มือถือ/โทรสาร/บ้าน

Nighttime Phone Number: หมายเลขโทรศัพท์เวลากลางคืน(ใส่แต่ตัวเลขนะคะเช่น 0861840299

Phone Type: ประเภทโทรศัพท์ : ธุรกิจ/มือถือ/โทรสาร/บ้าน

Email: อีเมล์Confirm Email: ยืนยันอีเมล์

User Name: ชื่อในการ login ของเรา (6 - 16 ตัวเลขหรือตัวอักษร)

Password: รหัสผ่าน (8 - 16 ตัวเลขหรือตัวอักษร)

Confirm Password: ยืนยันรหัสผ่าน

Website URL: XXXXX.dubaimlm.com (เมื่อคุณ กำหนด User Name แล้วจะพบว่าUser Name นี้จะเป็น ชื่อ Website URL โดยอัตโนมัติ)

เวปนี้จะเป็นเวปของเราที่จะให้คนที่เราแนะนำเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินและทำธุรกิจต่อจากคุณ
**Are you currently involved with any MLM Travel Program such as YTB orYour Travel Biz? เลือก NO
**Are you currently involved with any MLM Lead Program such as Just Sell Three? เลือก NO
Please list up to 3 MLM you have been involved with.

1. ไม่ต้องกรอก

2. ไม่ต้องกรอก

3. กรอก DubaiMLM? 3rd GOAL is 1,000,000 (copy และนำไปวางได้เลย)

4. กด Continue ตรวจทานข้อมูล และ Continue ไปจนเสร็จทุกขั้นตอน

5. เอา username กับ password ที่ตั้งไว้ Login เข้าไปดูรายได้ ในช่องEarning

จะมีเงิน 100 เหรียญ แต่ถ้าเราแนะนำเพื่อนให้กรอกข้อมูลแบบเราเราก้อจะได้เพิ่มหัวละ 10 เหรียญทันที

6. เอาชื่อเว็บที่เราตั้งไว้ http://xxxxxxx.dubaimlm.comไปแนะนำเพื่อนให้กรอกแบบสอบถาม

เหมือนเราข้อมูลทั้งหมดถูกส่งให้ในอีเมล์ที่กรอกหลังสมัคร อาจอยู่ใน Junk mail.(อีเมล์ขยะ)
เชื่อเถอะว่าทำแล้วจะรู้สึกดี ^.^

วิธีขยายเครือข่ายเพื่อเพิ่มรายได้คือ ทำเหมือนที่เราทำเท่านั้น

(เพียงcopy ข้อความ(MailScanner has detected a possible fraud attempt from "xxxxxx.dubaimlm.com" claiming to be http://Toeihom.dubaimlm.com/)

นำไป post ตาม web ต่างให้คนเห็นมากๆ )และที่ง่ายที่สุดคือ ให้ญาติ คนในครอบครัว และ เพื่อน สมัคร เพื่อรับเงิน ได้เงินใช้ฟรีประเทศดูไบต้องการขยายธุรกิจไปสู่ทั่วโลก โดยเล็งเห็นว่าระบบที่ดีและรวดเร็วที่สุดคือ

1. อินเตอร์เน็ต 2. ธุรกิจเครือข่ายจึงได้สร้างเว็บไซต์ขึ้นมา แต่ถ้าทำการโฆษณาเว็บไซต์แบบทั่วไปจะช้ามากเช่น ลงโฆษณากับเว็บดังๆ และการซื้อขายสินค้าแบบทั่วไปก็ไม่ยั่งยืนจึงมีการคิดระบบที่ทำให้ได้ผลดังนี้

1. รวดเร็ว 2. มีประสิทธิภาพ 3. ผู้คนต้องการระบบ

การทำงานของเครือข่ายดูไบ ใช้ระบบการแนะนำต่อเป็นเครือข่ายแบบ Hi5ขยายฐานสมาชิกออกไปเป็นทอดๆไม่สิ้นสุด

โดยต่อสมาชิกแบบเครือข่าย 2 สายงานโดยในเบื้องต้นสมาชิกที่สมัครใหม่จะต่อสายงานแนวดิ่งลงไปทั่วโลก

คุณจะสร้างเครือข่ายที่มีสมาชิกจากทั่วโลก ไม่ใช่แค่ประเ ด็นทำไมได้เงินง่ายขนาดนั้นล่ะ จะได้จริงหรอ?

1. ประเทศดูไบค้าน้ำมัน รวยนะ แทนที่จะจ่ายให้กับการโฆษณาแบบอื่นก็จ่ายมาให้เราแทน

ถ้าเทียบกับการได้ลูกค้าสมาชิกจริงๆ ดีกว่าไปทำระบบอื่นแต่ได้แค่ตัวเลขหลอกๆ อย่างที่ผ่านๆมา

คุณอาจเคยมีส่วนร่วมในกลโกงโดยไม่รู้ตัว เช่นแค่คลิ๊กก็ได้เงิน

หลอกเอาค่าโฆษณาจากผู้สนับสนุนหรือเจ้าของธุรกิจที่มาลงโฆษณากับเว็บไซต์ต่างๆซึ่งคุณเองก็ไม่คิดจะอ่านหรือ

2. อีเบย์ คือคู่ค้าของเครือข่ายดูไบ น่าจับตามองทุกคนรู้จักอีเบย์ในฐานะแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าบนโลกอินเตอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุด

แค่ลูกค้าเก่าๆของอีเบย์เปลี่ยนที่ซื้อสินค้า มาซื้อผ่านระบบเครือข่าย คุณได้ส่วนแบ่งด้วย

3. ผู้คนต้องการซื้อขาย ขยายช่องทางการตลาดคนเล่นเน็ตและกล้าซื้อของผ่านเน็ตมากขึ้น

นี่คือแนวโน้มและโอกาสที่คุณควร รีบคว้าไว้!จะได้เงินทางไหนล่ะ?

เขาจะส่งบัตร ATM มาให้ตามที่อยู่ที่เรากรอกไป...แล้วเอามากดเงินได้ที่ตู้เอทีเอ็มบ้านเราอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไป

รีบตัดสินใจสมัครฟรีวันนี้ ที่ลิงค์ข้างล่างนี้คลิกเลย : http://Toeihom.dubaimlm.com/
(สมัครเสร็จแล้ว อย่าลืมนำ URL ของเรา ไปโพสต์ตามเวปต่าง ๆนะเพื่อที่จะได้เงินที่รวดเร็วขึ้น )
คลิกเลย : http://Toeihom.dubaimlm.com/ลองดูเด้อพี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ลองแล้วได้เงินจริงๆด้วย ไม่น่าเชื่อ ...ไม่เสียหายเราไม่ได้ลงทุนไร แค่โพสต์ไปเฉยๆ ...555

เศรษฐกิจแย่ ลองๆ ทำไปเถอะ เงินทองเป็นของนอกกาย แต่มันคือปัจจัย 6

ว้าวววววววววสรุปว่าทำไมต้องลอง ( แนวคิดเราเองนะ )

1. ฟรี่ไม่ได้มีค่าสมัคร

2. กรอกข้อมูลที่พอเปิดเผยได้ เช่น เบอร์โทร อีเมล์ ที่อยู่ ไม่ได้หนักหนาอะไร

3. เบอร์โทร ?? กรอกไปแล้วก็คงไม่มีใครโทรมาจีบหรอกมั้ง ??

4. เกิดว่าไม่ได้จริง ก็ไม่ได้เสียอะไร เอาเป็นว่าได้รู้ว่ามีเว็บไซต์แบบนี้ด้วยคำถาม ??
แล้วเขาจะให้เงินเราเพื่ออะไร ?? ในความคิดเราว่า มหาเศรษฐีน้ำมัน Dubaiชอบทำอะไรที่ไม่เหมือนใคร

แล้วก็เงินหนาฉะนั้นตามที่โฆษณาเหมือนกับเขาต้องการให้บริษัทเขาเป็น MLM ที่ใหญ่ที่สุด ( มีสมาชิกเยอะที่สุด )

จึงได้เหมือนกับจ้างพวกเราเข้าไปเป็นสมาชิก เพื่อในเวล่าการต่อรองด้านธุรกิจต่างๆ จะได้ง่ายขึ้น

และถ้าเราลองคิดดูว่าสมาชิกเขามีเป็นล้าน เขามีอีเมล์ของเรา เขาก็คงส่งโฆษณาขายเราเช่นกันเช่นพวก

โรงแรม ท่องเที่ยว อย่างน้อยๆใน 1 ล้านคนของสมาชิกก็น่าจะมีคนสนใจบ้างแหละ ว่าไหม ?

คิดดูแล้วก็ไม่ได้เสียอะไร แต่อาจจะต้องมานั่งลบเมล์โฆษณาก็เป็นไปได้
แต่เอาเหอะตั้ง 100 $ X 34 = 3400 บาท คุ้มๆๆๆอ่านมาถึงนี้แล้ว ลองสมัครเล่นๆ ดูนะค่ะ ได้ 100$ จริงๆ ค่ะ
คลิกเลย : http://Toeihom.dubaimlm.com/