เนื่องจากวันที่ 17,19,24 เดือน มค.49 ที่มีการนำเสนอหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ของเพื่อนในห้องของ QM รุ่น 7 ทางผมติดประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์และการกำหนด KPI ของบริษัททั้ง 3 วัน ไม่สามารถเข้าร่วมได้

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ แต่ ผมจะประสานงานกับเพื่อที่จะต้องเข้าในแต่ละวันให้พร้อมครับ 

                                                                                    ด้วยความนับถือ

                                                                                          วิชัย