เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2549 ช่วงเช้า ได้มีการอบรมการจัดทำ River Diagram และ Stair Diagram ตามที่ผมได้เคยประชาสัมพันธ์กิจกรรม NUKM (ม.ค.-ก.พ.49) ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว < Link > ขอเล่าบรรยากาศด้วยภาพ ดังนี้ครับ

  

   

  

   

         วิบูลย์ วัฒนาธร