ชนิดขององค์ความรู้ที่ต้องจัดการในภาพใหญ่สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ่๋1. องค์ความรู้ที่อยู่ในสมองของคนเรา (Tacit Knowledge) 2. องค์ความรู้ที่มีการจัดเก็บบนสื่อในรูปแบบต่าง ๆ (Explicit Knowledge)