เพิ่แป็นการบันทึกขั้นตอนการทำ Project ตั้งเต่เริ่มแรกจนถึงวันสุดท้าย