ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการแข่งขันที่รุนแรง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเืพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นส่ิงจำเป็นเืพื่อความอยู่รอด และเพื่อการรักษาความเป็นเลิศได้ยาวนานและยั่งยืน จึงจำเป็นต้องมีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และสามารถต่อยอดโดยการสร้างนวัตกรรมใหม่ และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง