สมรรถนะหลักหัวหน้าระดับ7-9 สายสนับสนุน

competency เพื่อการพัฒนา

 จากการรประชุม กลุ่มเลขานุการคณะ/ศูนย์/สำนักมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อ9ธันวาคม2548 ได้กำหนดค่าคะแนนของสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะประจำกลุ่มงาน 4 ด้าน สำหรับเลขานุการคณะ/ศูนย์ ดังนี้

   สมรรถนะหลัก 1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์   กำหนดระดับ 3

                       2.การบริการที่ดี          กำหนดระดับ 5

                       3.การสั่งสมความเชี่ยวชาญงานอาชีพ กำหนดระดับ 4

                       4.จริยะธรรม             กำหนดระดับ 4

                        5.ความร่วมแรงร่วมใจ กำหนดระดับ 5

 สมรรถนะประจำกลุ่มงาน 1.การคิดวิเคราะห์          กำหนดระดับ 3

                                     2.ความถูกต้องของงาน   กำหดระดับ 5

                                     3.ความยืดหยุ่นผ่อนปรน   กำหนดระดับ 4

                                     4.สภาวะผู้นำ                  กำหนดระดับ 4

 

     ขั้นตอนต่อไป  เป็นการประเมินสมรรถนะโดยตนเอง/เพือนร่วมงาน/ผู้บังคับบัญชา/ผู้รับบริการ

เพื่อหาช่องว่างของแต่ละระดับ สำหรับใช้นำมาพัฒนาตนเอง โดยจักทำ แผนพัฒนาตนเอง 

เพื่อแก้ไข Competency ที่ตัวเรายังไม่ผ่านตามระดับที่แสดงข้างต้นข้างต้น โดยจัดทำ วิธีพัฒนาตนเอง

เสนอผู้บังคับบัญชา ตัวอย่าง จะพัฒนาด้าน การบริการที่ดี จะพัฒนาอย่างไร เช่น

       *อ่านหนังสือ

        *เข้ารับการอบรมอย่างไร

         *อื่นๆ เป็นต้น

      พิชัย เล่งพานิชย์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลขานุการศูนย์บริการวิชาการความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

12277

เขียน

15 Jan 2006 @ 12:12
()

แก้ไข

26 May 2012 @ 19:37
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก