การปฏิบัติงานตามกระบวนการเรียนการสอนในแนวปฏิรูปการศึกษา