Knowledge transfer และ Knowledge sharing

การทำงานเป็นทีม สามารถแก้ปัญหา Knowledge transfer และ Knowledge sharing
สำหรับการทำงานในหน่วยงานราชการ ดิฉันคิดว่าปัญหาและอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งของ Knowledge transfer และ Knowledge sharing  คือการหวงความรู้  ทั้งที่ในหน่วยงานราชการมีคนที่มีความรู้  ความสามรถอยู่มากมาย  แต่เนื่องจากต่างคนต่างทำงานในหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย  จึงขาดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้  ซึ่งบางครั้งคุณอาจจจะมีความรู้ในส่วนนั้นเป็นอย่างดี  แต่ด้วยไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง  ทำให้ไม่มีการถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงาน  อีกทั้งการประเมินผลการปฎิบัติงานหรือการเลื่อนขั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเป็นส่วนใหญ่  ดังนั้นจึงมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวขึ้น  โดยการกำหนดให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมมากขึ้น  อีกทั้งผลตอบแทนโบนัสพิเศษที่ได้รับก็จะให้เป็นหน่วยงาน  แล้วให้ทางหน่วยงานจัดสรรกันเอง  วิธีนี้ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้หน่วยงานมีการช่วยเหลือกันในการทำงานมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะคนที่เก่งๆ ในหน่วยงานก็จะเริ่มมีการถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนร่วมงานมากขึ้น มีการ share idea   เพื่อผลประโยชน์ของหน่วยงานและของตนเองด้วย  และสุดท้ายคือทำให้บุคลากรในองค์กรมีความสามัคคีมากขึ้น  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My KM Diaryความเห็น (0)