ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนที่อยู่จันทบุรี เรื่องเพื่อนจะแต่งงานแต่ปัญหาคือว่าจำรายชื่อเพื่อนๆในรุ่นที่อยู่ตราดไม่ได้
เดือดร้อนถึงผมต้องช่วยเพื่อนสนิทคนนี้อีกแล้ว แต่ก็จะพยายามรวบรวมหาให้ได้เท่าที่จะทำได้

ส่งให้จ๋อย
โรงพยาบาลเกาะช้าง มี 4 คน
1.นายศราวุธ  อยู่เกษม
2.น.ส.จิราภรณ์ พรประสิทธิ์
3.น.ส.อโนชา เอี้ยเจริญ
4.น.ส.สมสมร ตุลารักษ์