การตรวจสอบการเงิน บัญชี และสินทรัพย์ของสถานศึกษา

การตรวจสอบ

โรงเรียนSBM โรงเรียนในฝัน โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา จำนวน 25 โรงเรียนมีการเตรียมเอกสารในการดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและสินทรัพย์ไว้เพื่อการตรวจสอบอย่างเป็นระเบียบและครบถ้วน

สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวม

โรงเรียน SBM และโรงเรียนในฝัน มีเงินคงเหลือเป็นเงินสดเก็บรักษาไว้ไม่เกินอำนาจ เงินฝากส่วนราชการผู้เบิกส่วนใหญ่เป็นเงินรายได้สถานศึกษาและเงินประกันสัญญา เงินฝากธนาคารเป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวันธนาคารกรุงไทย เป็นส่วนใหญ่

การลงบัญชีส่วนใหญ่ลงบัญชีเป็นปัจจุบัน ยอดเงินคงเหลือในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน สมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินตามประเภทของเงินถูกต้องตรงกัน

หลักฐานการรับและการจ่ายเงิน ตามใบเสร็จรับเงิน,ใบสำคัญรับเงินและหลักฐานการจ่ายต่างๆเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบอย่างเป็นระเบียบแยกตามประเภทของเงิน ง่ายต่อการสืบค้น

การลงบัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ส่วนใหญ่ลงไว้ถูกต้อง ครบถ้วนแต่บางโรงเรียนไม่ได้ลงตามประเภทของวัสดุตามที่กำหนดในระเบียบ

การจำหน่ายพัสดุประจำปี เมื่อมีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่ได้ขอจำหน่ายออกจากทะเบียน  มีการตรวจสอบแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจแนวปฏิบัติในการขอจำหน่าย ทางหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่ได้ทำเอกสารส่งไปให้ทุกโรงเรียนทราบและถือปฏิบัติแล้ว

การรายงานทางการเงิน ส่วนใหญ่โรงเรียนรายงานไปที่ สตง.โดยตรงบางโรงเรียนรายงานไป สพท.เพื่อรวบรวมส่งให้สตง.และบางโรงเรียนไม่จัดทำรายงาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตรวจสอบภายใน

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#แมงมุม1

หมายเลขบันทึก: 122335, เขียน: 27 Aug 2007 @ 11:45 (), แก้ไข: 31 May 2012 @ 15:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)