ความศักดิ์สิทธิ์ของธรรม, มหาราชาจตุคามรามเทพ : การประกอบสร้างและองค์แห่งความรู้

ในวงกลม มีวงกลม ในโลกมีสรรพสิ่ง มีมนุษย์ ในมนุษย์มีธรรมและการประพฤติปฏิบัติธรรม โลกจึงดำรงอยู่ได้โดยธรรมฐิติ และธรรมแห่งมนุษย์ องค์จตุคามรามเทพ คือการประกอบสร้างของมนุษย์ โดยมนุษย์ เพื่อมนุษย์ และเพื่อการดำรงอยู่ของโลกทั้งโลกคือแผ่นดิน และโลกคือหมู่สัตว์ วงกลม คือวงล้อแห่งธรรม สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว

ว่าจะเขียนเรื่องนี้มานาน จนกาลผ่านไป 2 เดือนแล้ว

วันนี้ได้ฤกษ์เขียนสักที

          เขียนตามทัศนะในปัญญาเท่าที่คิดเห็น ไม่ได้ชี้นำ เสนอแนะให้คล้อยตาม หรือตีแย้งกับผู้ใด  เป็นเพียงการนำเสนอ

          เขียนเพื่ออ่าน คิด เรียนรู้ร่วมกันครับ      

ในแง่ประวัติศาสตร์แห่งที่มาและประวัติการจัดสร้างจะไม่ขอกล่าวถึง เพราะคงได้ทราบกันมาบ้างแล้วสำหรับในแวดวงผู้สนใจ ทั้งที่สนใจในทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจบริโภค ศิลปะแห่งประติมา และทั้งที่สนใจในขอบข่ายของศรัทธา เชื่อมั่นในองค์ท่านจตุคามรามเทพ

          ผมขอกล่าวถึงลำดับของความศักดิ์สิทธิ์แห่งธาตุและธรรม ครับ

....

          สังคมมหาชน,ความต้องการ,ความเชื่อและความรวย แล้วแต่ปัจเจกครับ ว่าไปเรื่องนี้ก็เป็นทั้งปัจเจกและสาธารณะ  อยู่ในระวางเดียวกัน..

          ก่อนอื่นมามองกันที่รูปลักษณ์ของอิทธิวัตถุมงคลองค์ท่านจตุคามรามเทพกันครับ

          วงกลม ทรงกลม , เป็นรูปทรงทางเรขาคณิต และเป็นทั้งวัฏฏะ สุญญะ ในทางพุทธธรรม

          เป็นสุริยัน จันทรา

          เป็นมหาจักรวาลเวิ้งว้างที่มีขอบเขต

          ใครเคยคิดไหม  ทำไมจึงประกอบสร้างกันในรูปทรงกลม

          และทำไม จึงมีทั้งรูปสี่เหลี่ยม

          การประกอบสร้าง (reproduct) อิทธิวัตถุมงคลขึ้นเป็นภาพแทน (representation) สิ่งทั้งหลายของท่านโบราณาจารย์นั้นท่านมักกระทำโดยมีแบบแผน แบบแปลน (plan,standard, sytem) มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย (objective,goal)

          เป็น Strategy  ครับ และกระทำเพื่อ Development 

          หาได้กระทำกันขึ้นโดยไม่มีระแนง หรือหมุดหมายไม่ และทั้งหาได้วางเป้าไปที่การตกราวเม็ดเงินในตลาดบริโภค

          แต่ประกอบสร้าง กระทำกันเพื่อ ขลัง

          เรียกว่าสร้างกันเพื่อขลังอย่างเดียว เพียวๆ   มาสมัยหลังนี้หรอกที่มุ่งไปทางเศรษฐกิจบริโภคตามสมัยนิยม

          กลับมาที่วงกลมๆ กันต่อครับ

          วงกลมรอบนอก คือขอบจักรวาล คือวัฏฏะ และคือสุญญะ  ไม่อธิบายความยาวล่ะครับ

          วงกลมรอบใน    จัดวางด้วยรูปลายไทยพระราหูอมจันทร์

          พระราหู คือโลกมนุษย์

          มนุษย์อยู่ในโลก จักรวาล วัฏฏะ สุญญะ

          (บางแบบมีเส้นวงกลมรอบในอีกชั้น หมายคือสุริยันแลจันทร์  บางแบบก็ประดับสุริยาแลจันทร์เด่นดวงออกมาต่างหาก)

          องค์ท่านจตุคามรามเทพ  ประดิษฐานไว้ตรงใจกลางจักรวาล โลก วัฏฏะ สุญญะ

          รูปองค์ท่าน  ดั้งเดิมที่ประดิษฐานอยู่เชิงบันไดตรงประตูขึ้นพระบรมธาตุนั้น ประทับนั่งชันเข่าข้างหนึ่ง พระหัตถ์วางทาบบนเข่า

          ท่านประทับอยู่เฝ้าพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา

          ในปัจจุบันสมัย  ไม่ว่าจะประกอบสร้างให้ท่านอยู่ในปาง หรืออิริยาบถท่วงท่าใด ท่านก็ยังคงเป็นองค์จตุคามรามเทพ        

          จตุคามรามเทพ  เป็นรูปคำในอักขรวิธีตามปัจจุบันภาษา ที่เขียนตามตันติ บาลีภาษา

          ทำไม จึงชื่อว่า จตุคามรามเทพ 

          ตรงนี้แหล่ะ คือเหตุและผลแห่งองค์ท่านผู้ประทับประดิษฐานในระหว่างใจกลางโลก

           อดีตกาล  ท่านคือมหาราชาผู้ปกครองแว่นแคว้นแดนคาบสมุทรแห่งทะเลใต้ ดินแดนสยามประเทศไทยปัจจุบัน และใกล้เคียง

          ท่านเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก

          ท่านเป็นพุทธมามกะ  พุทธอุบาสก

           ท่านเข้าถึงธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เสด็จไปแล้วด้วยดี  ท่านเป็น อยู่โดยธรรม และเป็นผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมแห่งพระพุทธองค์        

          จตุคาม  คือ รอบบ้านทั้งสี่ทิศ, ในที่อยู่ กว้างไกลในทิศทั้งสี่

          รามเทพ คือ เทวะผู้มีความยินดี, การยินดีในความเป็นเทวะ

          ผู้เป็นเทวะ  ในทางพระพุทธศาสนา คือผู้มีหิริ โอตตัปปะ เป็นผู้มีความละอาย เกรงกลัวต่อการกระทำบาปทั้งปวง

          ผู้มีหิริ โอตตัปปะ ย่อมรักษาตนเองและโลกไว้ได้

          องค์ธรรมทั้งสองนี้จึงได้ชื่อว่า ธรรมคุ้มครองโลก

          องค์ท่านจตุคามรามเทพ จึงอยู่ในโลกเพื่อคุ้มครองโลก

          เราทุกคน ก็อยู่ในโลก ทั้งยังสามารถคุ้มครองโลกไว้ได้

....

          รูปยันต์, ไม่ว่าจะเขียนเป็นคำอักขระใด ลายเส้นใด อย่างไร

          ยันต์นั้นก็คือ สิ่งที่มีอยู่ในโลกเช่นกันและเป็นตัวขับเคลื่อนให้สรรพสิ่งและโลกหมุนไป

          หมุนไปตามรอบนักษัตร ๑๒ ตามช่วงปีแห่งการหมุนเวียนของจักรดาราที่โบราณาจารย์สมมติกำหนดไว้

          เป็นการแบ่งช่วงเวลาตามการหมุนรอบตัวเองของโลก

          โลกที่ประกอบกันขึ้นด้วยมหาธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม

          เช่นเดียวกับอิทธิวัตถุมงคล

          และรอบทั้ง ๑๒ นั้น คือการเกิด ดับ ความต่อเนื่อง

....

          สรรพสิ่งมีที่มา  มีการกำหนดประกอบสร้าง เป็นอยู่ในตัวเอง และเป็นอยู่ได้โดยการอยู่ร่วมกัน

          ในวงกลม  มีวงกลม

          ในโลกมีสรรพสิ่ง  มีมนุษย์

          ในมนุษย์มีธรรมและการประพฤติปฏิบัติธรรม

          โลกจึงดำรงอยู่ได้โดยธรรมฐิติ และธรรมแห่งมนุษย์      

          องค์จตุคามรามเทพ คือการประกอบสร้างของมนุษย์   โดยมนุษย์

           เพื่อมนุษย์ และเพื่อการดำรงอยู่ของโลก

          ทั้งโลกคือแผ่นดิน และโลกคือหมู่สัตว์

          วงกลม คือวงล้อแห่งธรรม

          สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ตรัสไว้ดีแล้ว

          มหาราชา แลประชาทั้งปวงได้ช่วยกันหมุนวงล้อแห่งธรรมให้ปวัตติเพื่อประโยชน์สุข ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

          รอยแห่งวงล้อ คือทางจารึก

          เบื้องหน้าที่ต้องการนั่นคือ ความสุข สงบ สันติธรรม

          ความเป็นกลาง

          มัชฌิมาปฏิปทา  

          เป็นอยู่โดยความเป็นกลาง ดังองค์ท่านจตุคามรามเทพ

          ท่านประทับอยู่ตรงกลาง

          ....

ขอความ ขลัง  จงได้มีแด่ทุกท่านครับ

อิเม ธัมมา กุสลาฯ

"เลข อักขระ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กถา กวี : กลุ่มเขียนข้าว

คำสำคัญ (Tags)#เขียนข้าว#จตุคามรามเทพ#เขาอ้อ#เลข_อักขระ

หมายเลขบันทึก: 122117, เขียน: 26 Aug 2007 @ 02:20 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)