โปรแกรม HEALTHY FOLDER

ที่มา ความสำคัญและแรงบันดาลใจ  
              
ปี 
2537   อำเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร ได้รับเลือกจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นพื้นที่ทดลองในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการให้บริการและฐานข้อมูลสำหรับตำบล   ซึ่งในการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับตำบล   เขียนขึ้นภายใต้ภาษา Clipper  version 5.2     ร่วมกับ   RCLIP  TOOL LIBRARY      ของ นพ . ชุษณะ มะกรสาร     โดยได้ร่วมการออกแบบฐานข้อมูล ออกแบบหน้าจอ วิเคราะห์ระบบการทำงาน  และรวมถึงการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลระดับตำบล  (THO)   อำเภอโพทะเลได้มีการปรับระบบการทำงานทั้งในด้านการให้บริการ  การปรับสถานที่ทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้คอมพิวเตอร์มาให้บริการ แทนระบบทะเบียน  เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน  เพื่อลดระยะเวลาในการจัดทำรายงาน ฯลฯ  ต่อมาได้มีโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  และเกิดศูนย์สุขภาพชุมชน เป็นการบริการที่ใกล้บ้านใกล้ใจ  โดยการจัดให้มีการจัดทำแฟ้มอนามัยครอบครัว (Family  Folder)      และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในโครงการเมืองไทยแข็งแรง ( Healthy  Thailand )  ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลประชากรสำรวจและข้อมูลการรับบริการของประชากร  เช่น  การรับการวัดความดันโลหิต  การตรวจน้ำตาลในปัสสาวะ   การตรวจน้ำตาลในโลหิต   การตรวจพัฒนาการของเด็ก    การดูแลหญิงตั้งครรภ์  เป็นต้น
                อำเภอโพทะเล  ได้ร่วมใจกันที่จะใช้แฟ้มอนามัยครอบครัวแบบอิเลคทรอนิคส์   โดยใช้ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ และออกแบบฐานข้อมูลที่จะต้องจัดเก็บเพิ่ม  พร้อมทั้งเสริมข้อมูลเพิ่มในส่วนที่คิดว่าจะทำให้ช่วยเราในการวิเคราะห์ชุมชนหรือประเมินสุขภาพของประชากรในเขตรับผิดชอบ   ชาวโพทะเลจึงช่วยกันผลักดันในเกิดโปรแกรมแฟ้มอนามัยครอบครัวผสมผสานกับโครงการเมืองไทยแข็งแรง   พวกเราเรียกโปรแกรมนี้ว่า    โปรแกรม  Healthy  Folder”   เริ่มใช้ครั้งแรกประมาณเดือน  มิถุนายน  2547 และมีการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้ตอบสนองการระบบงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา                      

องค์ความรู้ที่ใช้
1.         ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน
        
1.1     การวิเคราะห์การไหลเวียนของข้อมูล
         
1.2     ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
        
1.3     ระบบระเบียนรายงาน
2.         การเขียนโปรแกรมด้วย    Microsoft  Access  97 / Microsoft  Access  2003  

วิธีการดำเนินงาน
1.    รวบรวมหัวข้อ / เนื้อหาที่จำเป็นสำหรับแฟ้มอนามัยครอบครัว   เพื่อวางรูปแบบการไหลเวียนให้สอดคล้อง   เช่นเดียวกับที่จัดทำแบบเอกสาร   โดยทีมงานระดับอำเภอและตำบล
2.      แยกแยะข้อมูลที่เป็นข้อมูลเคลื่อนไหวต่อเนื่องและข้อมูลที่เป็นข้อมูลไม่เคลื่อนไหวตามช่วงเวลา   โดยทีมงานระดับอำเภอและตำบล
3.
    
เขียนโปรแกรมแฟ้มอนามัยครอบครัว อิเล็กทรอนิกส์   ด้วย   Microsoft  Access  97   / Microsoft  Access  2003 โดยโปรแกรมเมอร์ในพื้นที่
4.      เชื่อมต่อข้อมูลที่มีอยู่เดิมในโปรแกรมฐาน ข้อมูลสำหรับตำบล   THO   โดยเฉพาะข้อมูลพื้นฐานด้านประชากรทั้งหมด   ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม   การบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาล
5.      จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อชี้แจงรายละเอียดการใช้โปรแกรม   , ข้อเสนอแนะปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ตอบสนองกับผู้ใช้มากที่สุด    

ความสามารถของโปรแกรม
1.      เชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานจาก โปรแกรม   ฐานข้อมูลสำหรับตำบล ( THO )
2.      สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบของ ผังเครือญาติ   (สร้างผังเครือญาติโดยอัตโนมัติ)
3.      ข้อมูลประชากรสำรวจ / ทะเบียนราษฎร  และแสดงเป็นปิรามิดประชากร  ณ  ข้อมูลปัจจุบัน
4.    แยกกลุ่มประชากรผู้ป่วยโรคเรื้อรัง , บุตรและหลานของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เช่น   โรคเบาหวาน   , ความดันโลหิตสูง    ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรค   ( ตามเกณฑ์การประเมินโอกาสเสี่ยง 6 ข้อ)
5.      จัดระบบข้อมูลด้านสุขภาพให้สามารถให้บริการแบบองค์รวมและรายครัวเรือน
6.      จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการเยี่ยมบ้าน , การติดตามกลุ่มเป้าหมาย , การให้บริการต่อเนื่อง
7.      วิเคราะห์สถานะสุขภาพ,การเจ็บป่วยแยกตามกลุ่มโรค 3 ปีย้อนหลังของปีที่เลือก
8.      วิเคราะห์สถานการณ์การเกิดโรคที่ต้องเฝ้าระวัง
9.      ประเมินอายุคาดเฉลี่ยของตำบลแยกตามช่วงอายุเป็นรายปี
10. ประเมินโอกาสเสี่ยงอัมพฤกษ์/อัมพาต
11.   สรุปการดำเนินกิจกรรมเมืองไทยแข็งแรง  

ผลที่จะได้รับ
1.         ต่อประชาชน
     1.1
ประชาชนจะได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว   คลอบคลุมถึงบุคคลอื่นในครัวเรือน
     1.2
การค้นหาประวัติการรับบริการ
     1.3
ทราบประวัติและสิ่งแวดล้อมในครอบครัว โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรค
     1.4
 
ลดโอกาสที่จะถูกมองข้าม หรือตกหล่นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จะต้องให้การดูแล
2. ต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
   
2.1        ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
   
2.2        ใช้ข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้ววิเคราะห์วางแผน   พัฒนาสุขภาพประชากรในพื้นที่
   
2.3        ลดเวลาในการจัดทำระเบียนรายงาน
    
2.4        ไม่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลในแฟ้มอนามัยครอบครัวใหม่ทั้งหมด
    
2.5        ลดเอกสารและพื้นที่ในการจัดเก็บ
    
2.6        ข้อมูลเคลื่อนไหวเป็นปัจจุบันในงานบริการ
    
2.7        ค้นหาข้อมูลผู้มารับบริการสะดวก   รวดเร็ว   ขณะให้บริการ
    2.8
      
ระบบข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลอื่นได้      

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
              
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในเบื้องต้นของการพัฒนาโปรแกรม  คือ
1.        ความสนใจ  ความต้องการและการสนับสนุนของบุคลากรในพื้นที่
2.        เครือข่ายบริการสุขภาพโพทะเล   บึงนาราง   ให้การสนับสนุน
3.
       
มีโปรแกรมเมอร์ในพื้นที่ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานได้
4.        ทีมงานที่เข้มแข็ง, เอื้อเฟื้อ และมีความต่อเนื่อง
5.        ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

  การประเมินผล

                การพัฒนาโปรแกรมเป็นลักษณะการเรียนรู้และพัฒนาดังนั้นจึงมีการประเมินผลจากการนำไปใช้และแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นระยะ  จากเวทีการประชุมคอมพิวเตอร์ระดับอำเภอ  ซึ่งประเด็นที่มีการนำเสนอประกอบด้วย  ความสามารถในการตอบสนองต่อการทำงาน / ข้อบกพร่องต่อการใช้งาน  

การนำไปใช้   
             
นำไปติดตั้งในการให้บริการด้านสาธารณสุข  เช่น  การรักษาพยาบาล ,  การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ,  การโภชนาการ ,  การวางแผนครอบครัว ,  การตรวจพัฒนาการ ,  อนามัยแม่และเด็ก , ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง   , ผู้พิการ   ,  ข้อมูลประกันสุขภาพถ้วนหน้า  เป็นต้น                

 - เชิงรับที่สถานบริการ  โดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับตำบล  ( THO) และโปรแกรม   HEALTHY  FOLDER                

- เชิงรุกโดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูล  THO  และโปรแกรม  HEALTHY  FOLDER  (โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา)

Download ได้ที่

http://www.ppho.go.th/thanang

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โปรแกรมแฟ้มอนามัยครอบครัว & เมืองไทยแข็งแรง

คำสำคัญ (Tags)#family folder#โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับสถานีอนามัย

หมายเลขบันทึก: 122111, เขียน: 26 Aug 2007 @ 00:24 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 21:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

kung
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ดีนะข้อมูล

พร
IP: xxx.19.67.38
เขียนเมื่อ 

อยากได้โปรแกรมผังเครือญาติ โหลดไม่ได้คะ

รพ.สต.บ้านหินช้าง
IP: xxx.173.108.196
เขียนเมื่อ 

จะสำรวจทำแฟ้มครอบครัวใหม่ แต่ไม่มีเครื่องมือ อนุเคราะห์ด้วยนะคะ