Proceedings มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ (๑)

เอา Proceedings มาลงเป็นตอนๆ

Proceedings มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ (๑)

ข่าวดีครับ   ต้นฉบับ Proceedings ของงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ เสร็จแล้วครับ    ทีมงานของ รศ. ดร. ธีรเดช ฉายอรุณ จัดทำได้รวดเร็วมาก  และมีคุณภาพดีมาก    มีรายละเอียดแบบถอดเทป คำต่อคำทีเดียว    เพื่อให้ผู้ไม่ได้เข้าฟังห้องอื่นได้เรียนรู้ "ความรู้ฝังลึก"  ของผู้นำเสนอด้วย    เราจะเอามาลงเป็นตอนๆ    และจะจัดพิมพ์จำหน่ายด้วย    โดยฉบับพิมพ์จะมีภาพประกอบ และมีการจัดหน้าให้อ่านง่าย  

คำนำ


                เป้าหมายหลักของการจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ 2   ในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2548 นี้ก็เพื่อให้เป็น “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง” การออกแบบงานมหกรรมจึงเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เล่าเรื่อง ซึ่งก็คือผู้มีประสบการณ์จัดการความรู้ในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคราชการ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคการศึกษา กับผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งก็มีประสบการณ์ที่หลากหลาย ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จนมีความรู้ฝังลึกเมื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็จะเกิดพลังสร้างสรรค์อย่างมากมาย  นอกจากการนำเสนอประสบการณ์จริงจากภาคต่างๆ ดังกล่าวแล้ว    ภายในงานยังมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษา  และนิทรรศการด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างสีสันให้กับงานโดยรวม   อีกด้วย
            และเพื่อให้ความรู้ฝังลึกทั้งหลายไม่ตกหล่นหายไปตามกาลเวลา   สถาบันการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)  จึงได้ร่วมกับคณะทำงานจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ทำการประมวล  รวบรวมและสรุปการดำเนินงาน   ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ ที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอภายในงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ 2  และจัดทำเป็นเอกสารฉบับนี้ขึ้น โดยนอกเหนือจากการประมวลเหตุการณ์ คำบอกเล่าของผู้คนต่างๆ ในงานที่ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนั้น ยังเพิ่มเติมการสรุป/จับประเด็น ตั้งข้อสังเกต ต่อปรากฎการณ์ในและห้อง รวมไปถึงการเสนอบทความวิชาการเพื่อตั้งข้อสังเกตไปด้วย เพื่อชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและแนวโน้มตัวตนของการจัดการความรู้ในสังคมไทยได้มากขึ้น
อนึ่ง  ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ใช้ในการประมวล รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานได้มาจากการถอดคำจากเทปบันทึกเสียง และเนื่องจากเป็นเสียงบรรยาย โดยไม่มีเอกสารประกอบ ดังนั้น รายชื่อผู้ร่วมเวที ชื่อสถานที่ หรือคำเฉพาะ อาจมีความผิดพลาดในเรื่องตัวสะกดไปบ้าง คณะผู้ดำเนินงานได้พยายามทำการตรวจสอบจากหลักฐานการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ซึ่งอาจดำเนินการได้ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร  หากยังคงมีความผิดพลาดปรากฏให้เห็น คณะผู้ดำเนินงานต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
            คณะผู้จัดทำหวังว่า  เอกสารฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของพลังในการผลักดัน  ส่งเสริมให้ มีการนำการจัดการความรู้ หรือ KMเข้าไปใช้ในทุกกิจกรรม ทุกหน่วยงาน  หรือทุกภาคส่วนของสังคมไทย      เพื่อให้สังคมไทยเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

คณะผู้จัดทำ
10  มกราคม  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)