GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คำขวัญวันเด็ก ย้อนอดีต-ปัจจุบัน

ปี 2549 โดย ฯพณฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร "อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด"

     ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจ สำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมา ได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาดังนี้

2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ --> ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
2503 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ --> ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพ เจ้าจงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
2504 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ --> ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
2505 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ --> ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
2506 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ --> ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันมั่นเพียรมากที่สุด
2507 จอมพล ถนอม กิตติขจร --> (งดจัดงานวันเด็ก)
2508 จอมพล ถนอม กิตติขจร --> เด็กจะเจริญต้องรักเรียนและเพียรทำดี
2509 จอมพล ถนอม กิตติขจร --> เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะบากบั่นและสมานสามัคคี
2510 จอมพล ถนอม กิตติขจร --> อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤตเรียบร้อย
2511 จอมพล ถนอม กิตติขจร --> ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัยมีความเฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง
2512 จอมพล ถนอม กิตติขจร --> รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
2513 จอมพล ถนอม กิตติขจร --> เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
2514 จอมพล ถนอม กิตติขจร --> ยามเด็กจงมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
2515 จอมพล ถนอม กิตติขจร --> เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
2516 จอมพล ถนอม กิตติขจร -->เ ด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
2517 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ --> สามัคคีคือพลัง
2518 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ --> เด็กคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจ ร่วมพลังสร้างความดี
2519 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช --> เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรืองจะต้องทำตัวให้ดี มีวินัยเสียแต่บัดนี้
2520 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร --> รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย
2521 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ --> เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
2522 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ --> เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
2523 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ --> ขยัน อดทน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
2524 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ --> มีวินัยใจซื่อสัตย์ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
2525 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ --> ขยัน ศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
2526 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ --> รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย และคุณธรรม
2527 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ --> รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดี มีความคิด สุจริต ใจมั่น
2528 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ --> สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
2529 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ --> นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
2530 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ --> นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
2531 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ --> นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
2532 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ --> รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
2533 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ --> รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
2534 นายอานันท์ ปันยารชุน --> รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
2535 นายอานันท์ ปันยารชุน --> สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
2536 นายชวน หลีกภัย --> ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
2537 นายชวน หลีกภัย --> ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
2538 นายชวน หลีกภัย --> สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
2539 นายบรรหาร ศิลปอาชา --> มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด
2540 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ --> รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด
2541 นายชวน หลีกภัย --> ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
2542 นายชวน หลีกภัย --> ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
2543 นายชวน หลีกภัย --> มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
2544 นายชวน หลีกภัย --> มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
2545 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร --> เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคต ที่สดใส
2546 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร --> เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
2547 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร --> รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน
2548 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร --> เด็กรุ่นใหม่ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
2549 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร --> อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
2550 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ --> มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข

2551 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ --> สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ --> ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 12208
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 30
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (30)

มีคำขวัญอย่างไหน ที่ทำให้เด็กไทยทั้งหมด เป็นเด็กที่สังคมไทยปรารถนา???

  1. ดีมาก

อยากทราบว่าคำขวัญปีพ.ศ2550จะมีว่าอย่างไร

อยากทราบค่ะ

คุณ พุ

     อ่านแล้วงงก่อน จากนั้นขำครับ เพราะปี 2550 มันยังไม่ถึง ตอนอ่านครั้งแรก ก็งง ๆ ว่า เอะ นำมาลงไว้ครับทุกปีแล้ว ที่ไหนได้ เป็นการถามไปในอนาคต

     ขอตอบ "ไม่ทราบเหมือนกัน" ครับ

คำขวัญวันเด็ก 2550

มีคุณธรรมนำใจ

ใช้ชีวิตพอเพียง

หลีกเลี่ยงอบายมุข 

คำขวัญ2550

มีคุณธรรมนำใจ  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง                 หลีกเลี่ยงอบายมุข

  • ขอบคุณที่นำสิ่งดีๆมาฝาก  จะแอบขโมยนำไปเผยแพร่กับเด็กนักเรียนค่ะ
เว็บนี้ใช้สำหรับเด็กค้นคว้าหาความรู้ ความคิดที่ 100886 คำพูดไม่สุภาพสมควรลบออกเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงย่างแก่ผู้ที่เข้ามาใช้เว็บนี้

เรียน คุณ SUM

     ขอบคุณนะครับที่มาเตือน ผมลบให้แล้วนะครับ

ขอบคุณ มากๆ

ดีมากๆๆๆๆๆๆ

อยากทราบชื่อคนแต่งครับ

เยี่ยมยอดมากเลยคะ สู้ต่อไปนะคะ

แม่ชักจะปลิ้มแล้ว

ดีคะ ที่มีคำขวัญทุกๆปีจะได้หาง่ายและสะดวก

ขอให้มีคำขวัญในเว็ปนี้ไปจนถึงตลอดจนแก่นะคะ

น้องอุ้มน่ารัก

ผู้แต่งคือ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์นะคะพี่เอสุดหล่อ
คำขวัญของพลเอกสุรยุดเปนภาษาอังกริดคืออะไรหรอ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนี้น๊า

น้องชายขอบ น้องบ่าวที่นับถือ 

          พี่ได้ย้อนดูตัวเองว่าเกิดตั้งแต่ยุคคำขวัญ "ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า" ล่วงจนบัดนี้ก็ยังไม่เห็นแววว่าจะก้าวหน้าเลย...คำขวัญก็ส่วนคำขวัญหรือเปล่า ก้าวหน้า หรือย่ำเท้า หรือถอยหลัง อยู่ที่เรา แล้วคำขวัญเขามีไว้ทำไมอีก คุณลักษณะของคนไทยเขาก็มีแล้ว....มาทักท่าย มาเยี่ยมครับ

ดีมากคับ

ขอบคุณสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีประโยชน์มากๆ..จากผู้ที่ต้องการข้อมูล

 

อยากได้ปี51

ดีค่ะ เป็นความรู้ทั้งนั้นเลย

มีคำถามมาถามมี 1 ข้อเนื่องในวันเด็ก

  1. งดจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. ใด

ถ้าใครตอบได้จะได้เงินมูลค่า 5000000.00

ใครเปิดดูจะไม่ได้เงินต้องมีความซื่อสัตว์ใครเปิดดูแล้วมาตอบจะไม่ได้เงินมูลค่าห้าล้านบาทใครเปิดดูผมรู้

ในปี พ.ศ. 2507 ค่ะ

เย้ฟ้าได้เงินมูลค่า 5000000.00 บาทแล้วขอบคุณค่ะ

คุณพ่อชวน    หลีภัย

รักคนอ่านนะจะ

ดีมากครับ ผมชอบคำว่ามีวินัยใจซื่อสัตว์ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม

กุหล่อ

ขอบคุณมากคร้าบบบ

กำลังต้องการอยู่พอดี