ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจ สำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมา ได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาดังนี้

2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ --> ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
2503 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ --> ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพ เจ้าจงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
2504 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ --> ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
2505 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ --> ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
2506 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ --> ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันมั่นเพียรมากที่สุด
2507 จอมพล ถนอม กิตติขจร --> (งดจัดงานวันเด็ก)
2508 จอมพล ถนอม กิตติขจร --> เด็กจะเจริญต้องรักเรียนและเพียรทำดี
2509 จอมพล ถนอม กิตติขจร --> เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะบากบั่นและสมานสามัคคี
2510 จอมพล ถนอม กิตติขจร --> อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤตเรียบร้อย
2511 จอมพล ถนอม กิตติขจร --> ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัยมีความเฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง
2512 จอมพล ถนอม กิตติขจร --> รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
2513 จอมพล ถนอม กิตติขจร --> เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
2514 จอมพล ถนอม กิตติขจร --> ยามเด็กจงมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
2515 จอมพล ถนอม กิตติขจร --> เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
2516 จอมพล ถนอม กิตติขจร -->เ ด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
2517 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ --> สามัคคีคือพลัง
2518 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ --> เด็กคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจ ร่วมพลังสร้างความดี
2519 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช --> เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรืองจะต้องทำตัวให้ดี มีวินัยเสียแต่บัดนี้
2520 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร --> รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย
2521 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ --> เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
2522 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ --> เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
2523 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ --> ขยัน อดทน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
2524 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ --> มีวินัยใจซื่อสัตย์ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
2525 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ --> ขยัน ศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
2526 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ --> รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย และคุณธรรม
2527 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ --> รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดี มีความคิด สุจริต ใจมั่น
2528 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ --> สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
2529 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ --> นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
2530 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ --> นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
2531 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ --> นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
2532 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ --> รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
2533 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ --> รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
2534 นายอานันท์ ปันยารชุน --> รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
2535 นายอานันท์ ปันยารชุน --> สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
2536 นายชวน หลีกภัย --> ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
2537 นายชวน หลีกภัย --> ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
2538 นายชวน หลีกภัย --> สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
2539 นายบรรหาร ศิลปอาชา --> มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด
2540 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ --> รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด
2541 นายชวน หลีกภัย --> ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
2542 นายชวน หลีกภัย --> ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
2543 นายชวน หลีกภัย --> มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
2544 นายชวน หลีกภัย --> มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
2545 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร --> เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคต ที่สดใส
2546 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร --> เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
2547 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร --> รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน
2548 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร --> เด็กรุ่นใหม่ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
2549 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร --> อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
2550 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ --> มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข

2551 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ --> สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ --> ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี