ร.พ อุบลรัตน์ (๑)

 โรงพยาบาลชุมชนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา คุณหมออภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์ และ แพทย์หญิงทานทิพย์ ธำรงวรางกูล (ภรรยา ผู้ยอมลาออก เพื่อให้ตำแหน่งว่าง และ บรรจุแพทย์มาทำงานเพิ่มอีกหนึ่งท่าน) กำลังเตรียมการ เพื่อ "แลก เปลี่ยน เรียน รู้" กับ ทีมผู้บริหารจากแคว้น Savannakhet ซึ่งมาเข้าร่วมในหลักสูตร "พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล" เพื่อศึกษาในพื้นที่จริงจาก HA สู่ HPH หรือ จาก โรงพยาบาลสู่ชุมชน ซึ่ง "บริบท" ส่วนหนึ่งที่เหมือนกันระหว่างสองประเทศ คือ "การสร้างเสริมสุขภาพ" ไม่ใช่ "ซ่อมแซม สุขภาพ"

ทีมงานระหว่างชาวบ้านและโรงพยาบาลกำลังซักซ้อมความเข้าใจในการออกไปเตรียมงาน "วันเด็ก" และ "ฝึกเป็นคุณ "ลิขิต"

พื้นที่ในโรงพยาบาลในส่วนที่เป็นสนามหญ้า ได้ปรับเปลี่ยนเป็น "สวนผัก ปลอดสารพิษ" นำมาใช้ประกอบอาหาร แบบ "เศรษฐกิจพอเพียง" ไม่ต้องซื้อผัก เป็นการลดค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่ง

JJ