หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

  1. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2549 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  2. คณะสหเวชศาสตร์ ในวันที่ 25 มกราคม 2549 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เชิญชวนให้บุคลากรภายในคณะพยาบาลศาสตร์ที่ไม่ติดภารกิจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อนำความรู้จากการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุง/พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และองค์การ โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช  โอบะ) เป็นผู้นำทีมในการศึกษาดูงานครั้งนี้