ปัจจุบันระบบการศึกษาไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงภายในสถานศึกษาเท่านั้น  หลักสูตรการศึกษาของทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนกระทั่งถึงระดับอุดมศึกษา ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ ฝึกฝนสิ่งที่ได้เรียนจากในห้องเรียน ไปแสวงหาประสบการณ์ ได้ทดลองเรียนรู้ถูก-ผิด นำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ ได้ตระหนักถึงความจริงของชีวิตในสถานศึกษา กับการอยู่ในสังคม  ที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้การดำเนินชีวิตภายใต้การบูรณาการแห่งชีวิต ที่มีหลักการศึกษาเป็นสิ่งอ้างอิง

            ดังนั้น การฝึกงาน  จึงเป็นส่วนเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียน