Blog  เป็นช่องทางของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้แต่ละคนสามารถ share ความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ร่วมกัน เราสามารถเอาประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำงานมาประยุกต์ใช้กับงานที่เราทำได้ หากคนในองค์กรมีความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกัน ก็ขอให้มาเป็นสมาชิกชุมชนก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะ