แจ้งนิสิตที่มีความประสงค์จะขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล  ค่าชดเชย  เนื่องจากการประสบอุบัติเหตุวงเงินไม่เกิน  15,000 บาท/การประสบอุบัติเหตุ  1  ครั้ง   (ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุทางรถ ให้เบิกจ่ายจาก พรบ. ก่อนในวงเงิน  15,000 บาท แต่ค่ารักษาพยาบาลเกิน  15,000 บาท สามารถนำมาเบิกจ่ายส่วนเกินได้และในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุไม่ใช่ทางรถ สามารถเบิกจ่ายได้) โดยให้นำเอกสารดังนี้

1.  ใบเสร็จรับเงินตัวจริง

2.  สำเนาบัตรนิสิต

3.  ใบรับรองแพทย์ตัวจริง    

สามารถมาติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ ห้องงานบริการและสวัสดิการ  กองกิจการนิสิต  โทร. 0-5526-1000-4  ต่อ  1215 ค่ะ