การจัดการความรู้ที่จ่านกร้อง3

ป้านาง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เครื่อมือการจัดการความรู้3

เครื่องมือจัดการความรู้วิธีที่ 3  หลังจากการสกัดวิธีปฏิบัติจากเรื่องเล่าเป็นขุมความรู้ แล้ว จะเป็นการสังเคราะห์วิธีปฏิบัติ (ขุมความรู้) เป็นแก่นความรู้  เมื่อผู้เล่าแต่ละคนเล่าเรื่องเสร็จ ประธานขอให้สมาชิกกลุ่ม ตีความเรื่อง เมื่อผู้ตีความคนที่ 1 เสนอการตีความของตน คุณลิขิต (เลขากลุ่ม) เขียนบนกระดาษ flip chart ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนสมาชิก KM ตีความครบคน ก็ช่วยกันสรุปขุมความรู้แล้ว ร่วมกันสังเคราะห์จากรายการขุมความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่ได้เป็น แก่นความรู้ เพื่อการบรรลุ "หัวปลา" ทั้งขุมความรู้และแก่นความรู้นี้ จะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างดี

วันนี้จบก่อนแล้ววันต่อไปป้านางเขียนต่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาสู่อนาคตความเห็น (0)