คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้จัดประชุมหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2549 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมหางนกยูง 10 ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร์มีแนวปฏิบัติงานสารบรรณที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยทีเดียว ทำให้บุคลากรสายสนับสนุนมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณที่ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดี่ยวกัน และรองคณบดีฝ่ายบริหารก็ได้ศึกษางานสารบรรณ และยังรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับงานสารบรรณมาแจกให้บุคลากรสายสนับสนุนอีก ซึ่งเป็นความอนุเคราะห์จากรองคณบดีฝ่ายบริหารอย่างดียิ่ง ทำให้บุคลากรบางท่านที่ยังไม่ทราบหลักปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณที่ถูกต้อง ก็เข้าใจและยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปในเวลาเดี่ยวกันอีกด้วย