๐๙.๐๐ น.วันนี้ ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ และทีมงานได้ให้การต้อนรับ Prof. Dr.Pamela Minden, Prof.Dr.Colleen Gullickson อาจารย์ Julie Hudzak นศ.ปริญญาโท จาก Edgewood College, Madison, US และ Joy E. Drummond พยาบาลที่ทำงานในชุมชนและชำนาญด้าน Diabetes Foot Care อาจารย์นงลักษณ์ นฤวัตรและอาจารย์จุฑารัตน์ จากวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ โดยคณะชาวต่างประเทศได้มาที่วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ในโครงการแลกเปลี่ยน

คุณ Joy เคยรู้จักอาจารย์เทพมาก่อนสมัยที่อยู่ Wiscosin ประกอบกับอาจารย์นงลักษณ์ก็เคยเป็นลูกศิษย์ของดิฉันและทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเกี่ยวกับการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน จึงถือโอกาสขอมาเยือนว่าทางเทพธารินทร์ทำอะไรอยู่บ้าง

 

อาจารย์เทพเล่าให้ผู้มาเยือนฟังถึงการทำงานในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของไทย ทั้งในด้านการดูแลผู้ป่วย การพัฒนาบุคลากร และงานสาธารณประโยชน์ หลังจากพูดคุยซักถามกันพอสมควรแล้ว คุณสุนทรี นาคะเสถียร และคุณยอดขวัญ เศวตรักตก็พาไปเยี่ยมชมคลินิกต่างๆ ของ รพ. และใช้เวลาอยู่ที่คลินิกสุขภาพเท้านานหน่อย ได้ทดลองวัดแรงกดของเท้าด้วยเครื่อง i Step ฟังคุณยอดขวัญอธิบายเรื่องเท้าและรองเท้า ก่อนลากลับคุณธัญญา หิมะทองคำได้มอบ CD ที่บรรจุเรื่องราวกิจกรรมต่างๆ ของ รพ.และบอกว่าจะยินดีมากหากมี feedback กลับมาด้วย

ดิฉันได้คุยกับอาจารย์นงลักษณ์ ให้ลองพิจารณาดูว่ามีงานอะไรที่จะทำร่วมกันได้บ้าง พร้อมทั้งแนะนำให้เข้าไปอ่านบล็อกต่างๆ ในชุมชนของเครือข่ายเรา รวมทั้งบล็อกของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ด้วย

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๙