ในการทำงานในปัจจุบัน ทั้งการปฏิบัติและกการบริหาร คำหนึ่งที่มีการพูดและใช้กันมากคงหนีไม่พ้น คำว่า participation หรือการมีส่วนร่วม

           ในการทำงานก็มักบอกว่าต้องให้คนมีส่วนร่วม ในการบริหารก็บอกว่าให้มีส่วนร่วม ในการปกครองแบบประชาธิปไตยก็บอกว่าให้มีส่วนร่วม และอีกมากมาย แล้วอย่างไรจึงจะถือเป็นการใช้การมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม

            การมีส่วนร่วมหรือparticipation ถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมที่แท้จริงคือการให้บุคคลได้มีส่วนคิด วางแผน ทำ ประเมินผลในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาหรือสิ่งที่เขารับผิดชอบ

            บางคนยังเข้าใจผิด คิดว่า การมีส่วนร่วมคือมีส่วนร่วมในทุกเรื่อง ซึ่งไม่ใช่ ถ้าไม่เกี่ยวกับตนเอง ไม่ใช่หน้าที่หรือบทบาทของตนเอง หากไม่ได้รับการร้องขอก็ไม่จำเป็นต้องไปขอมีส่วนร่วมกับเขา การจะมีส่วนร่วมหรือไม่จึงดูที่สิทธิ บทบาทและหน้าที่ด้วย

             บางคนชอบไปมีส่วนร่วมหรืออยากเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งที่ตนเองไม่มีบทบาทหรือหน้าที่เกี่ยวข้อง พอเขาไม่ให้ร่วม ก็จะโวยวายว่าไม่มี participation ซึ่งไม่ถูกต้อง กลายเป็นว่าตนเองไม่รู้บทบาทหรือไม่รู้หน้าที่มากกว่า