ในการทำโครงงานของนิสิต วิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ที่นำมาร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีนี้ ตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือ  โครงงานเรื่อง จรวดกล่องฟิล์ม ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยหลักการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดกับเบส  วัตถุประสงค์ของโครงงานคือ การฝึกทัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถอธิบายปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสได้ เป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ ฝึกการมีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีขั้นตอนการดังนี้
      ศึกษาปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดและเบส โดยนำ baking soda หรือ ผงฟู (โซเดียมไบคาร์บอเนต) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเบส มาทำปฏิกิริยากับ น้ำส้มสายชู ซึ่งเป็นกรด จะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นแรงขับคลื่อนให้กล่องฟิล์มเคลื่อนที่คล้ายจรวดได้
       การทดลองนี้ได้รับประโยชน์เช่น ทำให้ได้ศึกษาปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดอ่อนกับเบสอ่อน ได้ฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และ อาจจะสามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในอนาคตได้