การใช้ ICT ในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

 • ความสำเร็จในการนำ KM ไปใช้ใน
 • คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
 • ชื่อผู้นำเสนอ  
 • อาจารย์กุลกนิษฐ์  ใจดี
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • ตัวอย่างความสำเร็จในการใช้ KM ในมหาวิทยาลัย / หน่วยงานของท่าน  
 • บล็อกเศรษฐศาสตร์ริมรั้ว 
 • http://learners.in.th/blog/Economics
 • บล็อกเศรษฐศาสตร์ริมรั้วเกิดขึ้นเพราะนักศึกษามองว่าวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ยากและคนเข้าไม่ถึง  จึงเปิดบล็อกนี้ขึ้นมาสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  ตลอดจนนักศึกษาแต่ละเอกสามารถรู้จักซึ่งกันและกัน  โดยการถ่ายรูปแนะนำในบันทึก   เพื่อเป็นการจูงใจนักศึกษาและไม่รู้สึกเบื่อกับการเรียนเฉพาะกับเพื่อนในห้องเรียน
 • นอกจากนี้บุคคลทั่วไปที่มีความรู้ ความสามารถยังสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อแนะนำได้ เป็นการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาให้กว้างขึ้น
 • สามารถ download บทเรียนทางเศรษฐศาสตร์ได้ฟรี!!
 • ผลสำเร็จ

 • มีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างดี  และสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  ลดช่องว่างระหว่างกัน  นักศึกษาบางรายใช้ช่องทาง msn ในการสอบถามการบ้านและข้อสงสัยต่างๆ

 • นอกจากนี้นักศึกษาภายนอกที่ค้นคว้าข้อมูลผ่าน google มาเจอบันทึกก็ได้สอบถามปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ผ่าน E-mail เป็นจำนวนมาก เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กว้างขึ้น และได้นำคำถามเหล่านั้นมาเขียนในบันทึก

 • มีผู้สนใจ download บทเรียนเป็นจำนวนมาก

 • บทบาทของ ICT รวมทั้งเรื่อง Blog ในการสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จดังกล่าว  
 • มีการจัดทำสื่อ    e-learning  รวม 5 วิชาโดยใช้โปรแกรม moodle
 • http://lms.psru.ac.th/moodle/
 • โดยนักศึกษาจะเข้าไปเรียนรู้
 • e-learning และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้สองวิชาคือ
 • วิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไปและวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
 • โดยมีบทเรียน powerpoint และ Microsoft Word  ตลอดจน การทำลิ้งค์เว็บไซด์ที่น่าสนใจ   มีกระดานแสดงความคิดเห็น  แบบฝึกห้ดประจำบทเรียน  และแบบทดสอบ
 • ใช้ gotoknow.org   เป็นแหล่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนวัยทำงานเพื่อนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
 • บล็อคผู้หญิง  ดอกไม้เหล็กและความทรงจำ
 • http://gotoknow.org/blog/Kulkanit
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องทั่วๆไป  การทำงาน  การเรียนการสอน ธรรมะ แล้วพอครบหนึ่งเดือนจะแยกทำลิ้งค์บันทึกตามแต่ละบล็อก  เพื่อให้ง่ายในการค้นหาเฉพาะเรื่อง
 • โดยในบล็อกนี้จะมีการระดมความคิดเห็นเฉพาะเรื่อง  ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะจากผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย   เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนการสอน
 • บล็อกกิจกรรม&การเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์
 • http://gotoknow.org/blog/Kulkanit2
 • เน้นเฉพาะการนำเสนอกิจกรรมที่จัดและเข้าไปร่วมงานของนักศึกษา  ตลอดจนรวบรวมแนวคิดด้านการเรียนการสอน  การแก้ปัญหาการเรียนการสอน  ซึ่งไม่สามารถค้นหาได้จากในตำรา
 • บล็อกเศรษฐศาสตร์ริมรั้ว
 • http://gotoknow.org/blog/Kulkanit4
 • บล็อกเรียนรู้ธรรมะจากประสบการณ์จริง
 • http://gotoknow.org/blog/Kulkanit3
 • บล็อกที่มีไว้เตือนสติตนเองในแต่ละสัปดาห์  ซึ่งจะเขียนบันทึกเฉพาะในวันพระ  จะรวบรวมบันทึกจากบล็อกผู้หญิง ดอกไม้เหล็กและความทรงจำ ทุกเดือนที่เกี่ยวกับเรื่องธรรมะ
 • ใช้ learners.in.th เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาแต่ละกลุ่ม  โดยนักศึกษาภาคปกติจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานและประสบการณ์จริงจากนักศึกษาภาคกศ.ป.ป. 
 • (เสาร์-อาทิตย์)
 • บล็อกเศรษฐศาสตร์ริมรั้ว
 • http://learners.in.th/blog/Economics
 • นักศึกษาสามารถเข้ามา download งาน powerpoint ได้และดูแบบฝึกหัดเพื่อทำเป็นการบ้าน
 • การเขียน blog เพื่อส่งเป็นรายงาน  โดยการสรุปประเด็นการเรียนในรายสัปดาห์และสามารถประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์กับเหตุการณ์จริงทางเศรษฐกิจ
 • บล็อก Money and Banking Economics
 • http://learners.in.th/blog/Banking
 • บันทึกนี้จะเน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลภายนอก เนื่องจากเป็นวิชาที่นานๆจะได้สอน  และเปิดสอนเฉพาะนักศึกษาเศรษฐศาสตร์เท่านั้น   เป็นบันทึกที่คนเข้ามาอ่านมากที่สุด  โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับค่าเงินบาทและมี e-mail มาถามเป็นประจำ  ทั้งๆที่ไม่ได้เขียนบันทึกเลย
 • บล็อก Environmental Economics
 • http://learners.in.th/blog/Environment1
 • บันทึกนี้ก็ให้ไว้สำหรับนักศึกษาที่เรียนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้ามาเขียน  ซึ่งนานๆถึงจะมีโอกาสได้สอน
 • ปัญหาและแนวทางแก้ไข ในการนำ ICT ไปใช้สนับสนุนการจัดการความรู้   ...
 • ปัญหา

1.            ระบบ IT ในมหาวิทยาลัยมีปัญหาอยู่บ่อยครั้ง  ทำให้บางครั้งนักศึกษาเบื่อในการเข้าไปค้นคว้าใน e-learning

 

2.            นักศึกษาบางรายยังขาดทักษะด้านคอมพิวเตอร์

 

3.            นักศึกษาไม่มีอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง  ต้องแย่งกันใช้ในมหาวิทยาลัย

 

4.            นักศึกษาบางกลุ่มยังยึดติดกับการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง  ไม่ชอบการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

5.   เนื่องจากมีนักศึกษาจากภายนอกเมลเข้ามาถามเป็นจำนวนมาก  และไม่สามารถตอบคำถามได้อย่างทั่วถึง

 

แนวทางแก้ไข

 

1.              ควรมีงบประมาณสนับสนุนด้าน IT ให้มากขึ้น  เพื่อรองรับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน e-learning

 

2.              จัดการอบรมให้ความรู้ด้านทักษะคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น มีการทดสอบในแต่ละปี

 

3.              ควรสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามคณะให้มากขึ้น

                 4.              ควรแสดงให้นักศึกษาเห็น

             ถึงข้อดีของการเรียนรู้โดย

             ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

              และการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

             กับกลุ่มอื่น   

        5.    ควรแจ้งให้ผู้เข้าเยี่ยม

               ชมบล็อกถามคำถามเฉพาะ

               ในบล็อกและอาจจะให้

               นักศึกษาเข้ามาช่วยตอบ

               เพื่อแบ่งเบาภาระของเจ้า

               ของบล็อก                    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บล็อกประกันคุณภาพสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

คำสำคัญ (Tags)#km#การเรียนการสอน#คณะวิทยาการจัดการ#km เชียงใหม่#การใช้ ict#มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก#การเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 120557, เขียน: 18 Aug 2007 @ 23:44 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 20:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

ดีมาก สาวน้อย จะชวนอาจารย์ Handy มาอ่าน
เขียนเมื่อ 

น้องลูกหว้าครับ ก็ได้ประเด็นชัดเจนดีนี่ครับ

สวัสดีครับ อ.ลูกหว้า

 • เป็นการจัดการที่น่าสนใจครับ ผมลองเข้าไปลองศึกษา Moodle นับว่าน่าสนใจทีเดียวครับ
 • มีหลายๆ อย่างที่ สามารถหาได้และฟรี อยู่ที่การจัดการของเราจริงๆ เลยครับ
 • ขอบคุณมากๆ เลยครับ เป็นแนวทางอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการ ทำให้ผมคิดแนวทางอย่างหนึ่งเพิ่มในบริการของ Learners ต่อไปด้วยครับ เช่นอาจจะเือื้ออำนวยความสะดวก ในระบบการส่งงาน ก่อนจะเปิดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะชน หลังจากการตรวจของอาจารย์
 • ขอบคุณมากครับ 
เขียนเมื่อ 
 • P  คุณพ่อขา...
 • หว้าปรับปรุงใหม่แล้วค่ะ
 • เป็นสิ่งซึ่งทำมาได้ครบหนึ่งปีแล้วค่ะ
 • ค่อยๆเรียนรู้เอง และลงทะเบียนเรียนหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ e-learning         จากมหาวิทยาลัยไซเบอร์  จึงนำมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน
 • เหนื่อยนะคะ ไม่ได้รับทุนสนับสนุน คิดเป็นภาระงานก็ไม่ได้เลยแม้แต่วิชาเดียว 
 • ได้แต่ความสุขใจ และนำไปเป็นผลงานตอนมีผู้มาประเมินประกันคุณภาพจากภายนอก
 • ทั้งหมดถือว่าทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมค่ะ
 • โดนท้วงจากอาจารย์บางท่านเหมือนกันว่างานหลายอย่างของเราทำไมไม่หาช่องทางทำเป็นธุรกิจเลย
 • แต่หว้าเองคงไม่ทำค่ะ  ไม่ขายหนังสือใดๆทั้งสิ้น  ใครสนใจก็มาค้นคว้าได้จาก e-learning
 • งาน powerpoint ใครอยากได้ก็ download ไปเลย ไม่ว่ากัน  เพราะเรารู้ว่าวิชานี้ทำกราฟยากมาก   บางท่านต้องจ้างคนอื่นทำ  ไม่เห็นต้องหวงกันเลย   จริงๆก็บอกไว้ว่าช่วยแจ้งหน่อยว่าโหลดงานไป  แต่ก็ไม่เห็นมีใครแจ้ง   แต่คนเข้ามาเพียบ !!!!
 • ทั้งหมดทำแล้วมีความสุขค่ะ  แค่นี้คงพอแล้วนะคะ
เขียนเมื่อ 
 • P  พี่ไพศาลคะ..
 • แก้ไขใหม่แล้วค่ะ  เพราะเห็นบันทึกของพี่ค่ะ
 • คือเขียนไว้แต่ประเด็นค่ะ  แต่เพิ่งมาเพิ่มรายละเอียดเมื่อสักครู่ค่ะ
 • อยากจะมีส่วนช่วยท่านอ.handy แต่ก็มีความสามารถเท่านี้ค่ะพี่
เขียนเมื่อ 
 • P
 • ดีจังเลยค่ะ  ถ้าสามารถทำอย่างนั้นได้
 • เพราะงานของเด็กบางครั้งก็ยังอยู่ในขึ้นตอนที่ต้องกลั่นกรองก่อน  ยังไม่พร้อมในการเผยแพร่
 • จะรอติดตามค่ะว่าจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆออกมาอีก